Od 01 stycznia 2020 r. nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów transakcji, której drugą stroną jest przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny oraz jej jednorazowa wartość przekroczy 15.000 zł brutto i  zostanie dokonana:

Kiedy jest mowa o jednorazowej transakcji?

Jednorazowa wartość transakcji – to ogólna wartość wierzytelności lub zobowiązań określonych w umowie zawartej pomiędzy przedsiębiorcami.

Umowa na czas nieokreślony (np. umowa najmu):

W umowie na czas nieokreślony jednorazową transakcją jest umowa, a nie pojedynczy okres rozliczeniowy. Dlatego, należy sprawdzić czy suma wynagrodzeń jaką będzie musiał zapłacić przedsiębiorca, zanim upłynie okres wypowiedzenia przekroczy limit 15.000 zł.

  • Jeżeli przekroczy 15.000 zł – to już od pierwszej płatności powinny być one dokonywane bezgotówkowo.
  • Jeżeli nie przekroczy 15.000 zł – to do momentu przekroczenia limitu płatności mogą być dokonywane w gotówce.

Umowa na czas określony (np. umowa leasingu):

W umowie na czas określony jednorazową transakcją jest także umowa. Należy zatem sprawdzić czy łączna suma wszystkich płatności w okresie na jaki zawarta jest umowa przekracza 15.000 zł. Sposób dokonywania płatności jest tutaj analogiczny do ich regulowania w umowie na czas nieokreślony. Nie ma tutaj znaczenia wartość płatności za pojedynczy okres rozliczeniowy.

  • Jeżeli suma wszystkich płatności w okresie zawartej umowy przekroczy 15.000 zł – to już od pierwszej płatności powinny być one dokonywane bezgotówkowo.
  • Jeżeli suma wszystkich płatności w okresie zawartej umowy nie przekroczy 15.000 zł – to płatności te mogą być dokonywane w gotówce.

Przykładem może być umowa leasingu, gdzie jednorazową transakcją jest suma wierzytelności, które wynikają z umowy i przysługują leasingodawcy.

Umowa o współpracę/Umowy ramowe:

Umowy ramowe, które nie określają wiążących wartości zamówień w danym okresie:

Często w umowach o współpracę nabywca nie jest zobowiązany do nabycia konkretnej wartości towarów. Taka umowa określa jedynie warunki realizacji zamówień, np. termin dostawy, termin płatności, minimalną wartość zamówień ustaloną w celu określenia rabatów. W takim przypadku (wg nowej interpretacji Szefa KAS) do jednorazowej transakcji należy podchodzić analogicznie jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. W konsekwencji, należy sprawdzić czy suma wynagrodzeń pewnych, które trzeba uregulować, zanim upłynie okres wypowiedzenia umowy ramowej, przekroczy limit 15.000 zł.

  • Jeżeli przekroczy 15.000 zł – to już od pierwszej płatności powinny być one dokonywane bezgotówkowo.
  • Jeżeli nie przekroczy 15.000 zł – to do momentu przekroczenia limitu płatności mogą być dokonywane w gotówce.

Umowy ramowe, które określają wiążącą wartość zamówień w danym okresie:

Jeżeli umowa ramowa określa wiążącą wartość zamówień w danym okresie rozliczeniowym, wtedy jednorazową transakcją jest łączna wartość zamówień w pojedynczym okresie rozliczeniowym.

  • Gdy suma wartości zamówień w pojedynczym okresie rozliczeniowym przekroczy limit 15.000,00 zł, to już pierwsze zamówienie i każde kolejne powinno być regulowane przelewem.
  • Gdy suma wartości zamówień w pojedynczym okresie rozliczeniowym nie przekroczy limitu 15.000,00 zł, to zamówienia te mogą być regulowane w gotówce.

Brak umowy:

W przypadku dokonywania zakupu towarów bez zawierania umowy,  jednorazową transakcją jest wartość pojedynczego zamówienia.

WAŻNE !! Jeżeli nabywca nie jest związany z hurtownią umową i nabywa towary na podstawie kilku zamówień, to każde pojedyncze zamówienie, które nie przekroczy limitu 15.000 zł może uregulować w gotówce. W tym przypadku nie ma znaczenia, że łączna wartość zamówień w tej samej hurtowni, nawet podczas jednego dnia mogłaby przekroczyć 15.000 zł.

Faktury zbiorcze:

Faktura zbiorcza dokumentuje pojedyncze transakcje, dlatego jednorazową transakcją jest tutaj wartość pojedynczej transakcji, a nie kwota faktury zbiorczej.

Limit 15.000 zł w rozumieniu mechanizmu podzielonej płatności

Limit 15.000 zł w mechanizmie podzielonej płatności odnosi się do wartości faktury, a nie do  wartości transakcji. Zatem, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza limit 15.000 zł, ale jest udokumentowana kilkoma fakturami, które nie przekraczają limitu, możemy je uregulować w gotówce lub przelewem bez zastosowania MPP.

PRZYKŁAD MINISTERSTWA FINANSÓW:

Jeżeli transakcja powyżej 15.000 zł dotyczy nabycia towarów objętych i nieobjętych załącznikiem 15 do ustawy o VAT, to taką transakcję można podzielić na dwie faktury. Pierwsza może dotyczyć towarów z załącznika 15, a druga – towarów spoza załącznika 15. Jeżeli wartość poszczególnych faktur nie przekroczy limitu 15.000 zł, to można je uregulować w gotówce lub przelewem bez zastosowania MPP.

UWAGA !! Od 01 stycznia 2020 r. faktury objęte MPP i posiadające oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” uregulowane bez zachowania mechanizmu MPP nie będą stanowić kosztów podatkowych.