Metoda podzielonej płatności

Metoda podzielonej płatności (MPP) w formie obligatoryjnej dla niektórych transakcji wchodzi w życie od 1 listopada 2019.

MPP obejmuje faktury za transakcje, które spełniają łącznie dwa warunki:

 • transakcja dotyczy nabycia towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, który zawiera transakcje nabycia towarów i usług wymienionych dotychczas w załączniku nr 14, 13 i 11 ustawy o VAT, objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną oraz m.in. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, węgla i produktów węglowych, maszyn i urządzeń elektrycznych, ich części i akcesoriów,
 • należność ogółem wynikająca z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza wartość 15.000,00 zł.

OBOWIĄZEK REGULOWANIA TRANSAKCJI ZA POMOCĄ MPP:

 • Faktura dokumentująca sprzedaż towaru/usługi z załącznika nr 15 na kwotę powyżej 15.000,00 zł
 • Faktura dokumentująca sprzedaż towarów/usług mieszanych (tj. towarów/usług objętych i nieobjętych załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT) o łącznej wartości brutto powyżej 15.000,00 zł*

*Obowiązek zastosowania MPP dotyczy wyłącznie kwoty należności za towar/usługę z załącznika nr 15, bez względu na wartość brutto tej pozycji.

Zatem, w przypadku gdy faktura opiewa na ponad 15.000,00 zł, a choć jedna pozycja faktury dotyczy sprzedaży towaru/usługi z załącznika 15 na kwotę np. 1.300,00 zł, to pozycję tą należy obowiązkowo uregulować stosując metodę podzielonej płatności. Niemniej jednak, podatnik – pomimo braku obowiązku – może uregulować w MPP całą wartość takiej faktury.

ZBIORCZE REGULOWANIE FAKTUR W RAMACH MPP:

W celu uregulowania kilku faktur metodą podzielonej płatności przelew bankowy musi spełniać następujące warunki:

 • faktury wystawione są przez jednego dostawcę,
 • faktury wystawione są w obrębie jednego miesiąca,
 • wskazanie okresu, za który dokonywana jest płatność (zamiast numeru faktury)*.

* W przypadku regulowania zaliczek, przedpłat, zadatków dokonywanych w całości lub w części przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi w treści przelewu należy wpisać określenie „zaliczka”.

WYŁĄCZENIA:

Obligatoryjna metoda podzielonej płatności nie będzie miało zastosowania dla:

 • faktur dokumentujących sprzedaż towaru/usługi z załącznika nr 15 na kwotę niższą lub równą 15.000,00 zł,
 • faktur dokumentujących sprzedaż towarów/usług mieszanych (tj. towarów/usług objętych i nieobjętych załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT) o łącznej wartości brutto niższą lub równą 15.000,00 zł,
 • uregulowania należności objętych obowiązkiem MPP w drodze kompensaty,
 • uregulowania należności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.

DOKUMENTACJA TRANSAKCJI MPP:

W wyniku wprowadzenia obligatoryjnego MPP przestały obowiązywać przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i zasady wystawiania faktur w tym zakresie. W ich miejsce należy wystawiać faktury z odpowiednią do danej transakcji stawką VAT. Wyrazy „odwrotne obciążenie” są umieszczane wyłącznie na fakturach z kontrahentami zagranicznymi, które dokumentują WNT i WNU.

UWAGA!! Dla faktur objętych obowiązkiem rozliczania za pomocą metody podzielonej płatności występuje obowiązek umieszczenia na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”.

ZMIANY W DEKLARACJACH VAT:

 • Kwartalne deklaracje VAT mogą składać tylko podatnicy, którzy sprzedali towary lub usługi z załącznika nr 15 łącznie na wartość bez podatku VAT do 50.000,00 zł za każdy miesiąc w okresie danego kwartału lub w poprzedzających go 4 kwartałach.
 • Uchylono obowiązek składania miesięcznych deklaracji VAT-27.

RACHUNEK BANKOWY VAT:

Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać przeznaczone na zapłatę podatku VAT, PIT, CIT, składek ZUS, podatku akcyzowego oraz należności celnych i odsetek za zwłokę w ww. podatkach. Na wniosek podatnika w drodze postanowienia wydanego przez naczelnika US środki mogą zostać zwrócone na wskazany rachunek rozliczeniowy w banku.

TERMINY – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE:

Przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia obowiązują do transakcji dostawy towarów/świadczenia usług z załącznika nr 15 dokonanych:

 • przed dniem 01 listopada 2019r., dla których obowiązek podatkowy powstanie lub faktura zostanie wystawiona po dniu 31 października 2019r.
 • po dniu 31 października, dla których faktura zostanie wystawiona przed dniem 01 listopada 2019r.

Podatnicy, którzy przed 01 listopada 2019r. składali deklaracje za okresy kwartalne i utracili tą możliwość od 01 listopada 2019r. będą zobowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za styczeń 2020r.

SANKCJE:

Dla sprzedawcy:

Brak umieszczenia na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” skutkuje dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towaru lub wykonania usługi z załącznika nr 15. Uniknięcie sankcji jest możliwe poprzez:

 • wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę lub wystawienie noty korygującej przez nabywcę,
 • w przypadku uregulowania przez nabywcę błędnie wystawionej faktury zgodnie z mechanizmem MPP

UWAGA!! Sprzedawca ma obowiązek poprawienia faktury wystawionej bez wymaganego oznaczenia.

Dla nabywcy:

Regulowanie faktur objętych MPP bez zachowania mechanizmu MPP skutkuje dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na nabywane towary lub usługi z załącznika nr 15 wykazane na fakturze, której będzie dotyczyć płatność. Uniknięcie sankcji jest możliwe poprzez:

 • rozliczenie przez sprzedawcę całej kwoty podatku wynikającej z faktury, która zostanie zapłacona z pominięciem MPP.

UWAGA!! Faktury objęte MPP i posiadające oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” uregulowane bez zachowania mechanizmu MPP nie stanowią kosztów podatkowych. Korekty należy dokonać poprzez zmniejszenie kosztów podatkowych lub zwiększenie przychodów podatkowych (w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) w miesiącu, w którym płatność została dokonana z pominięciem MPP. Zmiany w CIT/PIT zaczną obowiązywać dla zapłaty zobowiązań od 01 stycznia 2020r. dla faktur obciążających koszty podatkowe 2020 roku. Powyższe zmiany w CIT/PIT nie będą miały zastosowania dla płatności zobowiązań wykonanych w 2020 roku, których koszty zaliczono do kosztów podatkowych 2019 roku.

Odpowiedzialność solidarna nabywcy:

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy dotyczy transakcji za nabycie towarów objętych załącznikiem nr 15 w przypadku podejrzenia powstania zaległości podatkowych u sprzedawcy.  Dotyczy ona w proporcjonalnej części podatku przypadającego na dostawę towarów na rzecz nabywcy, natomiast nie ma zastosowania w zakresie nabycia usług objętych załącznikiem nr 15 oraz od nabycia towarów, za które podatnik zapłaci z zastosowaniem MPP.

Link do załącznika nr 15