Od 01 stycznia 2017 roku nastąpi obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do 15.000,00 zł.

Nowe przepisy mają zastosowanie do transakcji zawartych od 01 stycznia 2017 roku.

Wymóg dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego

Zgodnie ze znowelizowanym art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą następują za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny,
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000,00 zł – transakcje w walutach obcych przelicza się według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Rachunek płatniczy

Zgodnie z art. 2 pkt. 25 ustawy o usługach płatniczych rachunek płatniczy jest prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych. Rachunkiem płatniczym jest rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.

Płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi oraz za pośrednictwem systemów pośredniczących w płatnościach (tj. katy płatnicze, PayPal, PayU) spełniają definicję rachunku płatniczego.

Konsekwencje podatkowe nieprzestrzegania limitu transakcji gotówkowych

  1. Wartość transakcji powyżej 15.000,00 zł opłacona w całości gotówką:

Transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami zawarte od 01 stycznia 2017 roku, których wartość  przekroczy 15.000,00 zł, opłaconych w całości gotówką nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

  1. Wartość transakcji powyżej 15.000,00 zł opłacona w części gotówką i za pośrednictwem rachunku płatniczego:

Podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w której płatność dotycząca transakcji o wartości powyżej 15.000,00 zł zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

  1. W przypadku, gdy wartość transakcji powyżej 15.000,00 zł gotówką została w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, a następnie opłacona w całości lub w części gotówką, podatnik dokonuje korekty kosztów poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – w miesiącu, w którym zostanie dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

UWAGA!

Nowe regulacje odnoszą się do uregulowania transakcji jedynie poprzez dokonanie zapłaty. Zatem, podatkowe konsekwencje nieprzestrzegania limitu transakcji gotówkowych nie dotyczą innych form regulowania zobowiązań, które nie stanowią płatności tj. kompensata.

Warto zwrócić uwagę, że podatkowe konsekwencje nieprzestrzegania limitu transakcji gotówkowych odnoszą się tylko do nabywcy. Sprzedawca, który otrzymał zapłatę za transakcję o wartości powyżej 15.000,00 zł w gotówce nie dokonuje korekty przychodów podatkowych.