BIAŁA LISTA – SPRAWDŹ RACHUNEK ZANIM ZAPŁACISZ ZA FAKTURĘ

Biała lista zawiera wykaz podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT oraz podatników VAT, do których naczelnik US nie dokonał rejestracji, podatników wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Wykaz umożliwia m.in. sprawdzenie statusu podatnika wg stanu na zadany dzień sprawdzenia oraz numerów rachunków rozliczeniowych.

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie transakcje pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, których jednorazowa wartość przekracza 15.000,00 zł brutto powinny być regulowane za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, który figuruje na białej liście podatników VAT.

BIAŁA LISTA – SANKCJE PODATKOWE:

Transakcje o wartości powyżej 15.000,00 zł brutto uregulowane na rachunek sprzedawcy inny niż zawarty (na dzień zlecenia przelewu) w wykazie białej listy:

  1. nie są zaliczane do kosztów podatkowych.Wyłączenie z kosztów podatkowych dotyczy także powyższej transakcji uregulowanej w całości lub w części gotówką. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto transakcji powyżej 15.000,00 zł brutto zapłaconej na rachunek spoza białej listy podatnicy zobligowani są do zmniejszenia kosztów podatkowych lub zwiększenia przychodów podatkowych (w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) w miesiącu, w którym zostanie zlecony przelew.
  2. skutkują powstaniem odpowiedzialności podatkowej nabywcy za niezapłacony podatek VAT przez sprzedawcę. Solidarna odpowiedzialność nabywcy powstaje zatem w przypadku powstania zaległości podatkowych u sprzedawcy i stanowi wysokość kwoty podatku VAT proporcjonalnie przypadającą na dostawę towarów lub świadczenie usług.
  3. przez czynnych podatników VAT, którzy na podstawie odrębnej umowy ze sprzedawcą zobligowani są do pobrania należności na podstawie faktury od nabywcy i przekazania jej w całości lub w części sprzedawcy (pośrednicy transakcji np. firmy kurierskie) spowoduje powstanie u nich przychodów podatkowych w dniu zlecenia przelewu. Przychód ustala się w wysokości kwoty wykonanego przelewu na rachunek sprzedawcy spoza białej listy.

Dodatkowo, na pośredników transakcji, którzy są czynnymi podatnikami VAT została nałożona solidarna odpowiedzialność w przypadku powstania zaległości podatkowych u sprzedawcy i pobrania należności od nabywcy i przekazania jej w całości lub w części sprzedawcy na rachunek spoza białej listy. Pośrednicy transakcji odpowiadają całym swoim majątkiem w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na tę należność.


UWAGA!!

Wyłączenie z kosztów podatkowych nabywcy, powstanie przychodów podatkowych u pośredników transakcji oraz odpowiedzialność solidarna nabywcy i pośredników transakcji nie ma zastosowania jeżeli:

  1. podatnik ureguluje fakturę o wartości powyżej 15.000,00 zł na rachunek kontrahenta spoza białej listy i złoży zawiadomienie do naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Treść zawiadomienia o zapłacie zobowiązania na rachunek spoza białej listy:

  • dane identyfikacyjne nabywcy (NIP, nazwa firmy, adres siedziby),
  • dane identyfikacyjne wystawcy faktury wskazane na fakturze (NIP, nazwa firmy, adres siedziby),
  • numer rachunku, na który została dokonana płatność za fakturę,
  • kwota i dzień zleconego przelewu.
Pobierz formularz ZAW-NR

 

  1. podatnik ureguluje zobowiązanie w innej formie niż zapłata na rachunek rozliczeniowy, np. w drodze kompensaty, potrącenia, karty płatniczej/kredytowej.

BIAŁA LISTA – TERMINY  (PRZEPISY PRZEJŚCIOWE):

Zmiany w podatku dochodowym zaczną obowiązywać dla zobowiązań uregulowanych od 01 stycznia 2020 roku. Ponadto, z zakresie wyłączenia kosztów podatkowych, zmiany w CIT/PIT odnoszą się do faktur obciążających koszty podatkowe 2020 roku. W konsekwencji, wyłączenia kosztów podatkowych nie będą miały zastosowania dla płatności zobowiązań wykonanych w 2020 roku, których koszty zaliczono do kosztów podatkowych 2019 roku.