Tarcza Finansowa PRF – obowiązkiem beneficjentów programu dla małych i średnich firm jest dostarczenie dokumentów potwierdzających, że osoba, która zaakceptowała umowę o subwencję i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona lub umocowana do reprezentowania beneficjenta.

Subwencja PFR – termin dostarczenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do 31.12.2020r. W przeciwnym wypadku beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji, niezależnie od spełnienia warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

Jak dostarczyć dokumenty:

W sprawie dostarczenia dokumentów najlepiej skontaktować się z doradcą banku, za którego pośrednictwem zawarto umowę o subwencję.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

W zależności m.in. od formy prawnej beneficjenta należy dostarczyć jeden z poniższych dokumentów:

Dla spółek kapitałowych i osobowych:

Umowa z PFR zawarta przez członka zarządu spółki z prawem samodzielnej reprezentacji
 1. Pełny odpis z KRS wygenerowany w dniu złożenia dokumentów do banku, pod warunkiem, że osoba podpisująca wniosek/odwołania o subwencję była zgodnie z odpisem KRS na dzień złożenia wniosku/odwołania umocowana do samodzielnej reprezentacji beneficjenta.
Umowa z PFR zawarta przez pełnomocnika lub członka zarządu bez samodzielnej reprezentacji
 1. Pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją beneficjenta.
 2. Pełny odpis z KRS wygenerowany w dniu złożenia dokumentów do banku.

(Uwaga! Data podpisania pełnomocnictwa musi być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o subwencję oraz każdego wniosku odwoławczego)

lub w przypadku braku pełnomocnictwa

 1. Oświadczenie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją beneficjenta.
 2. Pełny odpis z KRS wygenerowany w dniu złożenia dokumentów do banku.

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej:

Umowa z PFR zawarta samodzielnie przez właściciela firmy:
 1. Wydruk z CEIDG wygenerowany w dniu dostarczenia wydruku CEIDG do banku, pod warunkiem, że osoba podpisująca wniosek/odwołania o subwencję była zgodnie z wydrukiem z CEIDG umocowana do samodzielnej reprezentacji beneficjenta.
Umowa z PFR zawarta przez pełnomocnika:
 1. Pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez właściciela.
 2. Wydruk z CEIDG wygenerowany w dniu dostarczenia wydruku CEIDG do banku.

(Uwaga! Data podpisania pełnomocnictwa musi być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o subwencję oraz każdego wniosku odwoławczego)

lub w przypadku braku pełnomocnictwa

 1. Oświadczenie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez właściciela.
 2. Wydruk z CEIDG wygenerowany w dniu dostarczenia wydruku CEIDG do banku.

Dla spółek cywilnych:

 1. Pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wszystkich wspólników, którzy reprezentowali spółkę w momencie podpisywania pełnomocnictwa.
 2. Wydruki/pełne odpisy z CEIDG/KRS dla każdego wspólnika wygenerowane w dniu złożenia dokumentów do banku.

(Uwaga! Data podpisania pełnomocnictwa musi być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o subwencję oraz każdego wniosku odwoławczego)

lub w przypadku braku pełnomocnictwa

 1. Oświadczenie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wszystkich wspólników, którzy reprezentują spółkę w momencie podpisywania oświadczenia.
 2. Wydruki/pełne odpisy z CEIDG/KRS dla każdego wspólnika wygenerowane w dniu złożenia dokumentów do banku.

Pobierz wzór oświadczenia

WAŻNE!

W przypadku braku elektronicznego podpisu kwalifikowanego – oświadczenie i pełnomocnictwo powinno być podpisane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.