Pakiet SLIM VAT

to wprowadzone rozwiązania, których celem jest uproszczenie rozliczania VAT. Rozwiązania pakietu SLIM VAT mają doprecyzować i uzupełnić niektóre przepisy VAT znosząc zbędne obowiązki, które utrudniają prowadzenie działalności. Od 01 stycznia 2021r. w ramach pakietu SLIM VAT wchodzą w życie m.in. zmiany w rozliczaniu faktur korygujących.

KOREKTY IN MINUS

Korekty faktur „in minus” obniżają podstawę opodatkowania i podatek VAT wskutek:

  • udzielenia rabatu (opustów i obniżek cen) po dokonaniu sprzedaży,
  • zwrotu towarów lub opakowań,
  • zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty niedoszłej sprzedaży towarów lub usług,
  • stwierdzenia pomyłki w wykazaniu na fakturze wyższej kwoty niż kwota należna.

Slim VAT – korekty „in minus” u sprzedawcy

W przypadku wystawienia faktury korygującej „in minus” sprzedawca obniży podstawę opodatkowania na bieżąco, w okresie wystawienia faktury korygującej, jeżeli na ten moment posiada odpowiednią dokumentację. Nie będzie musiał czekać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Wymóg otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej zostaje zniesiony

Sprzedawca powinien jednak posiadać dokumentację, która wskazuje, że warunki wystawienia faktury korygującej zostały uzgodnione pomiędzy obiema stronami. Zatem, sprzedawca obniży podstawę opodatkowania w okresie rozliczeniowym, w którym posiada inne dowody, które stanowią podstawę do wystawienia faktury korygującej „in minus”.

Katalog dokumentów, które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują jej zmienione warunki jest otwarty. Mogą to być: dokumenty handlowe, aneksy do umów, korespondencja mailowa, dowody zapłaty lub kompensaty skorygowanej wartości transakcji.

W przypadku wystawienia korekt do: eksportu towarów, WDT i świadczenia usług poza terytorium kraju – nie stosuje się wymogu posiadania dokumentacji uprawniającej do obniżenia podstawy opodatkowania.

Korekty „in minus” u nabywcy

Nabywca jest zobowiązany do rozliczenia korekty w okresie, w którym zostały uzgodnione ze sprzedawcą warunki do obniżenia podstawy opodatkowania. Natomiast, jeżeli nabywca nie rozliczy korekty w okresie, w którym przysługuje mu prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, to takie zmniejszenie rozlicza na bieżąco.

Przepisy przejściowe

Nowe zasady rozliczania – SLIM VAT – mają zastosowanie do faktur korygujących „in minus” wystawionych od 01 stycznia 2021r., chyba że zostanie zawarte pisemne porozumienie pomiędzy sprzedawcą i nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021r. Wówczas, do 31 grudnia 2021r. będzie można stosować dotychczasowe zasady rozliczania faktur korygujących. Sprzedawca rozliczy korektę w okresie otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, a nabywca w okresie otrzymania faktury korygującej. Rezygnacja z tego porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym podpisano porozumienie). Rezygnacja musi być również uzgodniona na piśmie pomiędzy obiema stronami. Po dniu podpisanej rezygnacji stosuje się znowelizowane przepisy.

KOREKTY IN PLUS

Korekty faktur „in plus” zwiększają podstawę opodatkowania i podatek VAT wskutek:

  • pojawienia się nowych okoliczności po wystawieniu faktury pierwotnej,
  • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Slim VAT – korekta „in plus” u sprzedawcy

W przypadku wystawienia faktury korygującej „in plus” sprzedawca zwiększy podstawę opodatkowania w okresie, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Zatem, termin rozliczenia korekty zależy od okoliczności jej wystawienia.

  • Sprzedawca rozliczy korektę na bieżąco, w miesiącu jej wystawienia, jeżeli korektę wystawiono w związku z nową okolicznością potransakcyjną.
  • Jeżeli korekta została wystawiona w wyniku popełnionego błędu lub innych przyczyn, które powstały w momencie wystawienia faktury pierwotnej – to korekta zostanie rozliczona w okresie, w którym sprzedawca rozliczył fakturę pierwotną.

Powyższa zasada ma także zastosowanie do dokonywania korekt „in plus” w przypadku WNT, WDT i eksportu towarów. Przy czym, zwiększenie podstawy opodatkowania w przypadku korekt eksportu towarów i WDT ma miejsce nie wcześniej niż w deklaracji VAT składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały wykazane pierwotne transakcje eksportu towarów i WDT.

Korekta „in plus” u nabywcy

Nabywca ma prawo do rozliczenia korekty „in plus” na zasadach ogólnych, czyli w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy tytułem wystawionej korekty. Jednak, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał korektę lub w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych.

 

 

 

Podstawa prawna:

Art. 29a ust. 13 – 18 ustawy o VAT

Art. 86 ust. 10, 10b, 11, 19a ustawy o VAT