Od 01 października 2020 roku wchodzi w życie obowiązek wysyłania na bramki KAS nowego pliku JPK_V7, który zastępuje dotychczasową deklarację VAT i plik JPK_VAT. Zmiana ta spowoduje rozszerzenie dotychczasowych obowiązków raportowania o trzy obszary:

Oznaczenia dowodów sprzedaży
RODokument zbiorczy wewnętrzny zawierający informację o sprzedaży z kas rejestrujących (miesięczny raport fiskalny)
WEWDokument wewnętrzny, np.:
- dokument dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowany w kasie fiskalnej,
- przekazanie nieodpłatne towarów, które mają wartość użytkową dla obdarowanego oraz, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, z wyłączeniem:
- prezentów o niskiej wartości,
- próbek przekazanych w celach promocyjnych, nie mających wartości użytkowej dla obdarowanego.
FPFaktury do paragonu, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.
- Faktury te wykazywane są w okresie, w którym zostały wystawione, bez względu na okres pierwotnej sprzedaży paragonowej.
- Ograniczono możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie do sytuacji, w których paragon zawiera NIP nabywcy.
Oznaczenia dowodów zakupu
MKFaktury z metodą kasową rozliczeń określone w art. 21 ustawy o VAT
VAT_RRFaktury VAT RR określone w art. 116 ustawy o VAT
- Oznaczenie ma miejsce, gdy podatnik VAT czynny nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego.
WEWDokument wewnętrzny, np.:
- roczna korekta VAT w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT (występuje przy sprzedaży mieszanej, tj. opodatkowanej i zwolnionej z VAT, w przypadku, gdy nabycie służy obu rodzajom sprzedaży i jego rozliczenie następuje wg współczynnika sprzedaży).
IMPFaktury importu towarów, w tym import rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT
- import towarów na zasadach ogólnych (rozliczenie VAT na podstawie dokumentu SAD),
- import towarów wg procedury uproszczonej (rozliczenie VAT w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
MPPTransakcja objęta obowiązkiem stosowania MPP
- Obowiązek stosowania MPP – faktura opiewa na wartość brutto powyżej 15.000,00 zł oraz co najmniej jedna pozycja faktury dotyczy sprzedaży towaru lub usługi z załącznika 15 do ustawy o VAT.
- Obowiązek oznaczenia występuje również, gdy wydruk faktury objętej obowiązkiem MPP nie zawiera oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”.
Procedury szczególne w zakresie podatku należnego – dla sprzedaży
SWDostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (art. 23 ustawy o VAT)
- Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju dotyczy sytuacji, gdy sprzedawcą towaru jest polski podatnik VAT, a nabywcą podmiot z kraju członkowskiego UE, który nie jest obowiązany do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (np. osoba fizyczna).
- Generalnie sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana jest na terytorium kraju, do którego towary są dostarczane. Istnieje też możliwość opodatkowania tej sprzedaży w Polsce zgodnie z krajową ustawą o VAT, pod warunkiem, że łączna wartość sprzedaży do danego kraju towarów (innych niż wyroby akcyzowe) nie przekroczy w danym roku i w roku poprzednim limitów sprzedaży wysyłkowej ustalonych przez dane państwo UE. Po przekroczeniu limitów, polski podatnik musi zarejestrować się na terytorium kraju, w którym sprzedaje towary i opodatkowywać dokonywaną sprzedaż zgodnie z obowiązującymi tam regulacjami.
- Oznaczenie SW obowiązuje w obydwóch ww. przypadkach, tj. opodatkowaniu sprzedaży w kraju, jaki i w innych państwach UE
EEŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (art. 28k ustawy o VAT)
TPIstniejące powiązania między sprzedawcą i nabywcą towarów lub usług.
Relacje między podmiotami powiązanymi, przy czym podmiotem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.
1. Powiązania kapitałowe (dot. podmiotów krajowych i zagranicznych):
1.1 podmiot posiada (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 25% :
- udziałów w kapitale innego podmiotu lub,
- praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządczych lub,
- udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych,
1.2 podmiot bierze udział (bezpośrednio lub pośrednio) w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub w jego kontroli – posiada faktyczną zdolność do podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych.
2. Powiązania rodzinne (dot. podmiotów krajowych):
2.1 Osoby spokrewnione lub spowinowacone do drugiego stopnia biorą udział w zarządzaniu lub kontroli dwoma różnymi podmiotami krajowymi:
- pokrewieństwo w linii prostej – ojciec/matka, dziadek/babcia, dziecko, wnuk/wnuczka
- pokrewieństwo w linii bocznej – brat/siostra
- powinowactwo w linii prostej – teść/teściowa
- powinowactwo w linii bocznej – szwagier/szwagierka, bratowa
3. Powiązania funkcyjne (dot. podmiotów krajowych i zagranicznych):
3.1 Ta sama osoba bierze faktyczny udział w zarządzaniu lub kontrolni jednocześnie w dwóch różnych podmiotach
4. Powiązania majątkowe (dot. podmiotów krajowych):
4.1 Między podmiotami występują zobowiązania lub umowy, które powodują współwłasność aktywów
5. Powiązania wynikające ze stosunku pracy (dot. podmiotów krajowych):
5.1 Osoba zatrudniona na umowę o prace, która z racji zatrudnienia ma wpływ na decyzje pracodawcy w zakresie zawieranej transakcji.
TT_WNTWewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej (dział XII rozdział 8 ustawy o VAT).
TT_DDostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej (dział XII rozdział 8 ustawy o VAT).
MR_TDokumenty VAT marża - Świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży (art. 119 ustawy o VAT)
MR_UZDokumenty VAT marża - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży (art. 120 ustawy o VAT)
I_42Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPVTransfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany VAT (art. 8a ust. 1 ustawy o VAT)
- Bon jednego przeznaczenia – to bon, którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których on dotyczy, oraz kwota należnego VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług, są znane w chwili emisji tego bonu
B_SPV_DOSTAWADostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (art. 8a ust. 4 ustawy o VAT)
B_SPV_PROWIZJAŚwiadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane VAT (art. 8b ust. 2 ustawy o VAT)
MPPTransakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (Załącznik nr 15 do ustawy o VAT).

 

Podstawa prawna: