Czy prezent stanowi koszt uzyskania przychodów obdarowującego (świadczeniodawcy)?

Zakup prezentu będzie stanowił koszt podatkowy, pod warunkiem że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W praktyce oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy, o niewielkiej wartości a ich przekazanie powinno następować masowo w celach reklamowych (tj. promowania marki lub produktów firmy). Ponadto, gdy VAT naliczony od zakupu upominków nie podlega odliczeniu, to stanowi on koszt uzyskania przychodów. Natomiast, eleganckie i wartościowe upominki wręczane wybranym kontrahentom oraz kosze prezentowe, w których umieszczamy markowe słodycze i alkohole służą budowaniu bądź utrzymaniu dobrych relacji i kreowaniu korzystnego wizerunku firmy, mają charakter reprezentacyjny i nie obciążają kosztów podatkowych.

Czy prezent stanowi przychód podatkowy obdarowanego (świadczeniobiorcy)?

Generalnie przekazanie prezentów w celach reklamowych powoduje u obdarowanego powstanie przychodu podatkowego, który zwiększa podstawę opodatkowania.

WYJĄTEK !! Zwolnione z opodatkowania są prezenty do 200,00 zł brutto, przy założeniu, że nie mają charakteru wystawnego, reprezentatywnego i przekazane są osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (np. klient, pracownik naszego kontrahenta lub współpracująca z nim osoba na podstawie umowy zlecenia).

UWAGA !!  Zwolnienie nie ma miejsca i każdy prezent musi być opodatkowany, jeżeli odbiorcą prezentu będzie:

 • przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
 • pracownik świadczeniodawcy lub osoba nieprowadząca działalności gospodarczej pozostająca ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.*

* WYJĄTKI !!

  1. Prezent wręczony pracownikowi jest zwolniony z opodatkowania tylko w przypadku spełnienia łącznie wszystkich trzech warunków:
   • świadczenie ma charakter rzeczowy lub pieniężny,
   • jest sfinansowany ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych,
   • wysokość świadczenia nie przekracza w roku podatkowym 1.000,00 zł brutto.

Bony i talony świąteczne nie są rzeczowymi świadczeniami, dlatego muszą być przez pracodawcę rozliczone, odprowadzając zaliczkę na podatek dochodowy pracownika.

  1. Prezent wręczony pracownikowi jest także zwolniony z opodatkowania jeżeli stanowi on element darowizny. Ustawa od spadków i darowizn zwalnia bowiem z podatku darowizny otrzymane od osób niespokrewnionych (z III grupy podatkowej) do łącznej wysokości 4.902,00 zł w ciągu 5 lat.

UWAGA !! Należy mieć jednak na uwadze, że darowizny nie stanowią kosztów podatkowych u świadczeniodawcy.

Kto ma obowiązek do odprowadzenia podatku od prezentów?

Świadczeniodawca:

 • Właściwą stroną do odprowadzenia podatku jest świadczeniodawca, który pobiera podatek w imieniu obdarowanego i wartość upominku uwzględnia w deklaracji PIT-11 w przypadku przekazania prezentu pracownikowi lub osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która współpracuje ze świadczeniodawcą na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło.

Świadczeniobiorca:

Właściwą stroną do odprowadzenia podatku jest obdarowany, gdy:

 • przekażemy prezent innemu przedsiębiorcy w celach reklamowych,
 • przekażemy prezent o wartości przekraczającej 200,00 zł brutto w celach reklamowych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Świadczeniodawca (podmiot przekazujący upominek) jest natomiast zobligowany do dopełnienia obowiązku informacyjnego o osiągnięciu przez obdarowanych przychodów z innych źródeł poprzez złożenie deklaracji PIT-8AR lub PIT-11 odpowiednio gdy świadczeniobiorcą/obdarowanym jest inny przedsiębiorca lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

UWAGA !! PIT-11 zastąpił PIT-8C w zakresie udzielenia informacji o osiągniętych przychodach z innych źródeł. PIT-8C odzwierciedla tylko informacje o osiągniętych przychodach z kapitałów pieniężnych.

Deklaracje należy przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Skutki podatkowe – VAT

Każde przekazanie towarów lub materiałów, do których przysługiwało odliczenie podatku naliczonego VAT oraz ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika jest przy wydaniu opodatkowane podatkiem należnym VAT. Ze zwolnienia korzystają jedynie prezenty małej wartości, w przypadku gdy:

 • prowadzimy ewidencję przekazanych prezentów pozwalającą na identyfikację osób, którym je przekazano – do wartości 100,00 zł netto w danym roku podatkowym dla danej osoby,
 • nie prowadzimy ewidencji obdarowanych – tylko prezenty do ceny jednostkowej 20,00 zł netto w danym roku podatkowym dla danej osoby.

Alternatywa dla prezentów:

Alternatywą dla wręczanych prezentów stają się firmowe wigilie w gronie pracowników i kontrahentów. Poniesione wydatki na organizację świątecznego spotkania będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych, gdy głównym jego celem będzie omówienie spraw biznesowych, takich jak: przedstawienie celów współpracy z kontrahentami na kolejny rok lub podsumowanie kończącego się roku obrotowego. Jeżeli celem spotkania będzie jedynie budowa korzystnego wizerunku firmy, miłe spędzenie czasu z partnerami biznesowymi, to organizator nie będzie mógł zaliczyć poniesionych wydatków do kosztów podatkowych.