>> Limity podatkowe na 2021 ! <<

Limity podatkowe na 2020 rok

Limity podatkowe na 2020 rok określają status małego podatnika dla celów podatku CIT/PIT i VAT.

LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKUSTATUS MAŁEGO PODATNIKA
DLA CELÓW CIT/PIT W 2020 r.
STATUS MAŁEGO PODATNIKA
DLA CELÓW VAT W 2020 r.
WARTOŚĆ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Z VAT W 2019r.
(kurs z 1 października 2019 r. w zaokr. do 1.000 PLN)
do 2.000.000 EUR
(8.747.000 PLN)
do 1.200.000 EUR
(5.248.000 PLN)*
JEDNORAZOWA AMORTYZACJA
(kurs z 1 października 2019r. w zaokr. do 1.000 PLN)
do 50.000 EUR
(219.000 PLN)
-
STAWKA CIT9%-

*) Podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) uzyska status małego podatnika, gdy kwota prowizji z VAT (lub innej postaci wynagrodzenie brutto) za wykonane usługi w 2019r. nie przekroczy 45.000 EUR (kurs z 1 października 2019r. w zaokr. do 1.000 PLN  -> 197.000 PLN).

 

Limity podatkowe – status małego podatnika dla celów CIT/PIT uprawnia do:

 • jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych. Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w 2020 roku limitu 219.000 PLN,
 • stosowania preferencyjnej stawki CIT = 9% za miesiące lub kwartały, w których przychody ze sprzedaży netto (bez VAT) osiągnięte od początku bieżącego roku nie przekroczyły limitu 5.109.000 PLN (1.200.000 EUR * kurs z pierwszego dnia roboczego bieżącego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000 PLN).

Limity podatkowe – status małego podatnika dla celów VAT uprawnia do:

Limity bilansowe na 2020 rok

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy:

 • podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na formę prawną,
 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, przedsiębiorstw w spadku działających – które osiągnęły lub przekroczyły limit przychodów w ubiegłym roku obrotowym.
LIMITYOBOWIĄZEK PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH W 2020 r.
PRZYCHODY W 2019 r.**
(kurs z 1 października 2019r.)
co najmniej 2.000.000 EUR
(8.746.800,00 PLN)
**)
- dla podatników prowadzących w 2019 r. KPiRR – należy przyjąć wartość przychodów z działalności gospodarczej zgodnie z art.14 ustawy o PDOF,
- dla podatników prowadzących w 2019 r. księgi rachunkowe – należy przyjąć jedną z wyższych wartości przychodów z działalności ustaloną zgodnie z ustawą o PDOF oraz przychodów ze sprzedaży produktów i towarów oraz przychody z operacji finansowych ustaloną zgodnie z UoR (bez pozostałych przychodów operacyjnych).

Obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy:

 • podmiotów literalnie wymienionych w art. 64 ust.1 UoR,
 • pozostałych podmiotów (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które za poprzedni rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy ≥ 5.000.000 euro,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego ≥ 500.000 euro,
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ≥ 50 osób.

SPRAWOZDANIE FINANSOWEPRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTOSUMA AKTYWÓW BILANSUŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
2019 ROK
(kurs z 31 grudnia 2018r.)
CO NAJMNIEJ 21.500.000 ZŁCO NAJMNIEJ 10.750.000 ZŁCO NAJMNIEJ 50 OSÓB
2020 ROK
(kurs z 31 grudnia 2019r.)
CO NAJMNIEJ 21.292.500 ZŁCO NAJMNIEJ 10.646.250 ZŁCO NAJMNIEJ 50 OSÓB

Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dotyczą:

 • podmiotów, które za poprzedni rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy < 51.000.000 pln,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego < 25.500.000 pln,
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty < 50 osób.
Rodzaj uproszczenia:
• niestosowanie przepisów art. 3 ust. 4 i 5 UoR, tj. kwalifikacja umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych (art. 3 ust. 6 UoR),
• uproszczone zasady kalkulacji kosztu wytworzenia produktu, tj. ustalenie kosztu wytworzenia produktu bez uwzględniania poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych (ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto) (art. 28 ust. 4a UoR),
• niestosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (art. 28b ust. 1 UoR),
• odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 UoR).

 

 • jednostek mikro, jednostek małych, organizacji pozarządowych (w tym fundacji i stowarzyszeń) mieszczących się w ustalonych limitach uprawniających do stosowania uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, Z WYŁĄCZENIEM: spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej

Rodzaj uproszczenia:
• odstąpienie od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów (art. 7 ust. 2b UoR),
• stosowania dla celów bilansowych przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz WNiP (art. 32 ust. 7 oraz art. 33 ust. 1 UoR),
• nietworzenia przez jednostki biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (art. 39 ust. 6 UoR).

Jednostkami mikro są:

 • spółki handlowe, spółki cywilne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy < 3.000.000 pln,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego < 1.500.000 pln,
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty < 10 osób.
 • podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych wskutek osiągnięcia lub przekroczenia limitu przychodów w ubiegłym roku sprawozdawczym, które w ubiegłym roku obrotowym wygenerowały przychody ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w przedziale 2.000.000 – 3.000.000 eur (kurs z 31.12.2019r. -> 8.517.000 – 12.775.500 PLN)
 • podmioty dobrowolnie prowadzące księgi rachunkowe,
 • związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • przedsiębiorstwa w spadku działające, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku były jednostkami mikro.

Jednostkami małymi są:

 • spółki handlowe, spółki cywilne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy < 51.000.000 pln,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego < 25.500.000 pln,
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty < 50 osób.
 • podmioty dobrowolnie prowadzące księgi rachunkowe,
 • przedsiębiorstwa w spadku działające, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku były jednostkami małymi.

UWAGA!! W celu uzyskania statusu jednostki mikro/małej kierownik jednostki musi podjąć decyzję w drodze uchwały o sporządzaniu uproszczonego sprawozdania finansowego odpowiednio według załącznika 4 lub 5 UoR. Uchwała może być spisana w trybie warunkowym, tj. jednostka będzie sporządzać roczne sprawozdania finansowe z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro/małych o ile będą spełnione przesłanki określone odpowiednio w art. 3 ust. 1a lub art. 3 ust.1c UoR. Podjęcie uchwały w takiej formie w bieżącym roku obrotowym będzie wiążące dla jednostki w odniesieniu do sprawozdania finansowego za bieżący rok oraz kolejne lata. Uproszczenia można stosować tylko, gdy nie wywierają ujemnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w sposób rzetelny i jasny. Jednostka utraci status jednostki mikro/małej, jeśli dwa lata z rzędu przekroczy progi odpowiednio dla jednostek mikro lub jednostek małych.