Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metod wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa i wskazanie miar oraz ich interpretacji, które wspomagają zarządzaniem gospodarką magazynową, gotówką oraz polityką należności, by utrzymać strukturę kapitałów na optymalnym poziomie. Do celów analizy posłużono się projektem inwestycyjnym, będącym spółką kapitałową prowadzącą działalność prognozowaną na 6 pierwszych lat. Wskazano składniki kapitałów własnych oraz kapitałów obcych, uzasadniając ich wybór wyliczeniami i podkreślając, iż decyzje te zawsze należy dostosować do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Opisano także walory kapitałów pod względem ryzyka związanego z obsługą długu, zachowaniem płynności, powiększeniem udziału w rynku oraz racjonalizacji kosztów.  Znajomość struktury i kosztu kapitału zwiększa wartość firmy, poprzez wzrost wartości bieżącej przepływów pieniężnych netto generowanych z aktywów przedsiębiorstwa.

Summary

The aim of this paper is to present methods of the selection of financing businesses sources and indication measure and their interpretation, which support the management of inventory, cash and receivables policy to maintain
a capital structure at an optimal level. The study was based on the investment project, which is a capital company conducting business projected for the first 6 years. Indicated components of equity and debt capital, justifying their choice of calculations and insisting that those decisions should always be adapted to the specific needs of the enterprise. Also describes the qualities of capital in terms of the risks associated with debt management, maintaining liquidity, enlargement market share and cost rationalization. Knowledge of the capital structure and capital cost increases the goodwill, by an increase in the present value of net cash flows generated from the assets of the company.

Wstęp

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to decyzje i działania jakie  należy podjąć, by świadomie wpływać na sytuację finansową firmy. Na podstawie projektu inwestycyjnego, którego podmiotem jest spółka z o.o. produkująca domki dla bezdomnych kotów, przeprowadzono analizę prowadzenia działalności przez pierwsze 6 lat i dokonano wyboru źródeł jej finansowania, mając na uwadze: dostępność walorów finansowych, ograniczenie ryzyka związanego z obsługą długu, zachowanie płynności, powiększenie udziału w rynku oraz racjonalizację kosztów. Wszystkie założenia liczbowe zostały oszacowane na podstawie danych rynkow

ych i obliczone w arkuszu Excel. Artykuł ma na celu przedstawić analizę, która umożliwia dobór optymalnej struktury kapitału, kierując się kolejnymi wersjami modelu Modiglianiego i Millera. W niniejszym opracowaniu wskazano zatem metody utrzymania jak największej różnicy pomiędzy korzyściami podatkowymi a kosztami bankructwa i kosztami agencji, podkreślając iż finansowanie należy dostosować do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono także na wskazanie cech wybranych instrumentów finansowych istotnych z perspektywy doboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz interpretacji miar, które wspomagają zarządzanie kapitałem w podmiocie gospodarczym.

Dylematy wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa

W zarządzaniu finansami przedsiębiorstw należy kierować się zasadami: finansowania, dywidendy oraz inwestycji. Inwestor za udostępnienie kapitału, czy to w formie kapitału własnego czy długu, oczekuje korzyści w formie np. dywidendy lub odsetek. Jeżeli firma nie będzie w stanie efektywnie zagospodarować nadwyżki gotówki, to powinna te nadwyżki zwrócić właścicielom. Inwestycje w dane aktywa powinny bowiem być realizowane tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści przewyższają ich minimalny akceptowany poziom. Dla przedsiębiorstwa stopa zwrotu inwestorów jest kosztem pozyskania kapitału. Zatem przy wyborze źródeł finansowania firmy należy zwrócić uwagę, że oczekiwana stopa zwrotu właścicieli będzie znacznie wyższa od kosztu kapitału obcego, ponieważ kapitał własny jest bezterminowo narażony na ryzyko inwestycyjne.

Biorąc pod uwagę ryzyko inwestycyjne, tańszym źródłem finansowania jest kapitał pożyczkowy. Wybór kapitału pożyczkowego powinien uwzględniać ryzyko związane z jego obsługą, poziom zadłużenia oraz korzyści z odsetkowej osłony podatkowej. Instrumenty dłużne dają posiadaczom z góry określone prawa do przepływów pieniężnych lub aktywów firmy, a nie dają praw do ingerencji w decyzje spółki. Nie następuje więc rozproszenie udziałów przedsiębiorstwa. Kapitał pożyczkowy jest narażony na pokrycie strat tylko w ściśle określonym czasie oraz umożliwia czerpanie korzyści z dodatniego efektu dźwigni finansowej i tarczy podatkowej. Zatem, wzrost kapitału pożyczkowego do optymalnej struktury kapitału całkowitego powoduje wzrost wartości firmy.

Cały artykuł można przeczytać w kwartalniku naukowym Politechniki Śląskiej: LINK DO ARTYKUŁU