ZŁE DŁUGI – PRZEDMIOT REGULACJI:

Od 01 stycznia 2020 roku wejdą w życie przepisy dotyczące „złych długów” na potrzeby CIT/PIT na wzór przepisów obowiązujących dla celów podatku VAT.

W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA

 1. W przypadku nieuregulowania wierzytelności z tytułu transakcji handlowych przez okres 90 dni liczony od pierwszego dnia następującego po upływie terminu płatności określonego na fakturze lub umowie:
  • sprzedawca ma przywilej zmniejszenia podstawy opodatkowania/zwiększenia straty podatkowej poprzez zmniejszenie przychodów podatkowych z nieuregulowanej należności,1)
  • nabywca ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania/zmniejszenia straty podatkowej poprzez zmniejszenie kosztów podatkowych (zwiększenie przychodów podatkowych – dla podmiotów opodatkowanych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego) z nieuregulowanego zobowiązania.2)

 

Korektę od „złych długów” sporządza się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym przeterminowanie wynosi ponad 90 dni i do dnia złożenia deklaracji podatkowej wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta. Ponadto, korektę od „złych długów” sporządza się już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy.

ZŁE DŁUGI – WARTOŚĆ KOREKTY

 UWAGA!! Warto zaznaczyć, że wartość korekty:

1)  w przypadku sprzedawcy:

 • w całości powiększy poniesioną stratę podatkową powstałą w wyniku wykonywanej działalności gospodarczej lub,
 • pomniejszy podstawę opodatkowania (w przypadku wygenerowania dochodu) tylko do wysokości osiągniętego dochodu. Powstałą nadwyżkę korekty będzie można rozliczyć poprzez obniżenie podstawy opodatkowania w kolejnych 3 latach podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.

2) w przypadku nabywcy:

 • w całości powiększy podstawę opodatkowania (w przypadku wygenerowania dochodu) lub,
 • w całości pomniejszy poniesioną stratę podatkową powstałą w wyniku wykonywanej działalności, co może prowadzić do powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu.

W PRZYPADKU UREGULOWANIA

 1. W przypadku uregulowania lub zbycia wierzytelności, do której uprzednio dokonano korekty od „złych długów”:
  • sprzedawca jest zobligowany do zwiększenia podstawy opodatkowania/zmniejszenia straty podatkowej odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych/doliczonych,3)
  • nabywca jest uprawniony do zmniejszenia podstawy opodatkowania/zwiększenia starty podatkowej odpowiednio o wartość kwot uprzednio doliczonych/odliczonych.4)

Odwrócenie zapisów korekty od „złych długów” (korekta zwrotna) sporządza się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, także na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy.

ZŁE DŁUGI – KOREKTA ZWROTNA

UWAGA!! Wartość korekty zwrotnej:

3) w przypadku sprzedawcy:

 • w całości powiększy podstawę opodatkowania (w przypadku wygenerowania dochodu) lub,
 • w całości pomniejszy poniesioną stratę podatkową powstałą w wyniku wykonywanej działalności, co może prowadzić do powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu.

4) w przypadku nabywcy:

 • w całości powiększy poniesioną stratę podatkową powstałą w wyniku wykonywanej działalności gospodarczej lub,
 • pomniejszy podstawę opodatkowania (w przypadku wygenerowania dochodu) tylko do wysokości osiągniętego dochodu. Powstałą nadwyżkę korekty będzie można rozliczyć poprzez obniżenie podstawy opodatkowania w kolejnych 3 latach podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.

KOREKTA OD ZŁYCH DŁUGÓW – KIEDY

 1. Korektę od „złych długów” sporządza się gdy, które spełniono łącznie trzy warunki:
  • transakcja handlowa zawarta jest pomiędzy podmiotami, których dochody podlegają opodatkowaniu na terytorium RP,
  • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie będzie w trakcie likwidacji lub postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego,
  • wierzytelność nie jest przedawniona, tj. od daty wystawienia faktury nie minęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura.
 2. Korekta od „złych długów” nie będzie miała zastosowania w przypadku:
  • zaliczenia przez sprzedawcę wierzytelności do kosztów podatkowych na podstawie innych przepisów ustawy PDOP, np. poprzez zrealizowanie rezerw lub odpisów aktualizacyjnych należności,
  • transakcji handlowych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 3. Podatnicy sporządzający korektę od „złych długów” będą zobligowani do wykazania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związana jest korekta.

TERMINY – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE:

Korekta od „złych długów” będzie obowiązywała dla transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa od 01 stycznia 2020 roku.

W przypadku podatników, dla których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpocznie się przed 01 stycznia 2020 roku powyższe przepisy będą miały zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2019 roku, w odniesieniu do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa od 01 stycznia 2020 roku.

PRZECIWDZIAŁANIE NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH:

Od 01 stycznia 2020 roku ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych wynoszą 11,5% w skali roku.

Ponadto, wprowadzono nowe zryczałtowane opłaty za koszty dochodzenia należności, wymagalne od dnia nabycia uprawnienia do odsetek:

 • 40 eur – dla świadczeń pieniężnych nieprzekraczających 5.000,00 zł,
 • 70 eur – dla świadczeń pieniężnych wyższych od 5.000,00 zł i niższych niż 50.000,00 zł,
 • 100 eur – dla świadczeń pieniężnych równych lub przekraczających 50.000,00 zł.