Jednorazowa amortyzacja – znowelizowane przepisy podatkowe

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji od nabytych, fabrycznie nowych maszyn i urządzeń zaliczanych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Ulga inwestycyjna nie obejmuje więc zakupu nieruchomości oraz środków transportu. Wartość początkowa środka trwałego powinna wynosić co najmniej 10 tysięcy złotych. Próg 10 tysięcy złotych może zostać zrealizowany poprzez nabycie co najmniej dwóch środków trwałych, przy czym wartość początkowa każdej pojedynczej inwestycji powinna przekraczać 3.500 zł.

Wpłacane zaliczki na poczet nabycia środka trwałego o minimalnej wartości 10 tysięcy złotych w drodze umowy kupna lub leasingu zaliczane są bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i pomniejszają kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie dostawy środka trwałego. W przypadku rezygnacji z dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego, poniesiona zaliczka obciążająca koszty podatkowe powinna zostać skorygowana poprzez zwiększenie przychodów na dzień, w którym dokonano odpisu amortyzacyjnego według innej metody amortyzacji lub sprzedano środek trwały.

Prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji od nabytych środków trwałych oraz zaliczenia dokonywanych wpłat tyt. nabycia środka trwałego bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów zostało jednak ograniczone limitem. Suma jednorazowych odpisów amortyzacyjnych oraz suma  zaliczek na poczet nabycia środków trwałych nie może przekroczyć łącznie 100 tysięcy złotych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Po przekroczeniu limitu obowiązują ogólne zasady naliczania amortyzacji. Dla spółek osobowych limit 100 tysięcy złotych dotyczy łącznie wszystkich wspólników.

Znowelizowane przepisy obowiązują od 12 sierpnia 2017 roku i mają zastosowanie do dokonywanych wpłat na poczet nabycia środków trwałych oraz nabycia środków trwałych od dnia 01 stycznia 2017 roku, także dla podatników, u których rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i zakończył się przed dniem 12 sierpnia 2017 roku.

Warunki zastosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych:

  1. Środkiem trwałym są nabyte, fabrycznie nowe maszyny i urządzenia z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.
  2. Nabycie może nastąpić na własność lub współwłasność.
  3. Wartość początkowa środka trwałego wynosi co najmniej 10.000 zł.
  4. Łączna wartość początkowa kilku środków trwałych wynosi co najmniej 10.000 zł, przy czym wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.
  5. Suma jednorazowych odpisów amortyzacyjnych oraz suma zaliczek na poczet nabycia środków trwałych nie może przekroczyć łącznie 100 tysięcy złotych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Środki trwałe z grupy 3 – 6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych
GRUPA 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE:Podgrupa 31 – KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE

Podgrupa 32 – TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE

Podgrupa 33 – MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE

Podgrupa 34 – TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

GRUPA 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIAPodgrupa 41 – OBRABIARKI DO METALI

Podgrupa 42 – MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podgrupa 43 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Podgrupa 44 – MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

Podgrupa 45 – PIECE PRZEMYSŁOWE

Podgrupa 46 – URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

Podgrupa 47 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

Podgrupa 48 – POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa 49 – POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

GRUPA 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNEPodgrupa 50 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Podgrupa 51 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Podgrupa 52 – MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

Podgrupa 53 – MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podgrupa 54 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO

Podgrupa 55 – MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ

Podgrupa 56 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO

Podgrupa 57 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Podgrupa 58 – MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

Podgrupa 59 – MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNEPodgrupa 60 – ZBIORNIKI NAZIEMNE

Podgrupa 61 – URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podgrupa 62 – URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII

Podgrupa 63 – URZĄDZENIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE

Podgrupa 64 – DŹWIGI I PRZENOŚNIKI

Podgrupa 65 – URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE

Podgrupa 66 – URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

Podgrupa 68 – POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE

GRUPA 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE