Wyszukaj wsparcie dla swojej firmy:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 

Wybrane założenia tarczy antykryzysowej:

 1. Zwolnienie z płatności składek ZUS przez 3 miesiące (według deklaracji składanych za okres od marca do maja) na podstawie złożonego wniosku dla:

  • firm zatrudniających do 9 pracowników na dzień 29 lutego 2020 roku, jeżeli pracodawca był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby,
  • samozatrudnionych opłacających składki tylko za siebie, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku, z przychodem z działalności (w pierwszym miesiącu za jaki składany jest wniosek) do kwoty 15.681,00 zł.

WAŻNE!! Tylko zapłacone składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu i podatku. W konsekwencji, zwolnienie przedsiębiorców z opłacenia składek ZUS w części za pracodawcę nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

UWAGA!! Umorzenie składek ZUS nie jest automatyczne. Należy złożyć wniosek w ZUS w terminie do 30 czerwca 2020 roku. ZUS może zwolnić płatnika z obowiązku płacenia składek w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji za ostatni miesiąc wskazany we wniosku lub jeśli płatnik jest zwolniony ze składania deklaracji – w terminie 30 dni od dnia w jakim powinny zostać opłacone składki za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

Pobierz wniosek

Wniosek o umorzenie składek ZUS można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek składany w formie papierowej należy podpisać osobiście i wysłać pocztą lub złożyć w skrzynce na dokumenty w placówce ZUS. Wniosek składany w formie elektronicznej musi być podpisany podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłany za pomocą profilu ZUS PUE.

 1. Pożyczka z Funduszu Pracy w wysokości do 5000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy.

Pożyczka może być bezzwrotna jeżeli przedsiębiorca utrzyma stan zatrudnienia według stanu na dzień 29 lutego 2020 roku przez kolejne 3 miesiące po otrzymaniu pożyczki i wystąpi z wnioskiem o jej umorzenie.

Wypełnij wniosek

 1. Rozliczenie straty poniesionej w 2020 roku – która jest skutkiem epidemii – od dochodu uzyskanego w 2019 roku.

UWAGA!! Należy udokumentować, że przychody z 2020 roku są przynajmniej o połowę niższe niż przychody osiągnięte w 2019 roku.

 1. Świadczenie postojowe w wysokości do 2.080,00 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) dla samozatrudnionych oraz zleceniobiorców (umowy cywilno-prawne) w związku ze spadkiem dochodów, przy czym przychód takiej osoby w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekraczać kwoty 15.681,00 zł.

 2. Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w wysokości do 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pod warunkiem, że pensja pracownika nie jest niższa niż minimalne wynagrodzenie.

 3. Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 roku.

 4. W drodze rozporządzenia wydłużenie terminu złożenia deklaracji i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2019 rok do dnia 31 maja 2020 roku.

 5. W drodze rozporządzenia wydłużenie terminu o 3 miesiące w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru sprawozdań finansowych za 2019 rok oraz sprawozdań zarządu z działalności.