CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) służy przetwarzaniu informacji o rzeczywistych beneficjentach spółek celem zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w CRBR nie stosuje się przepisów RODO. Spółki, które nie zgłoszą swoich rzeczywistych beneficjentów podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

DEFINICJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO SPÓŁKI:

Beneficjentem rzeczywistym spółki są osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę na spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Dla spółek z o.o., niepublicznych spółek akcyjnych oraz prostej spółki akcyjnej beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna:

 • będąca udziałowcem/akcjonariuszem spółki posiadająca ponad 25% ogólnej liczby udziałów/akcji spółki,
 • dysponująca ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności ponad 25% ogólnej liczby udziałów/akcji lub dysponująca ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • sprawująca kontrolę nad spółką zależną zgodnie z 3 ust. 1 pkt. 37 UoR,
 • zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia tożsamości ww. osób fizycznych oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

PODMIOTY ZGŁOSZENIA:

Obowiązek zgłaszania i aktualizacji informacji w CRBR o swoich beneficjentach rzeczywistych spoczywa na spółkach:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych,
 • prostych akcyjnych – od 01 marca 2020 roku.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zawiera dane identyfikacyjne:

 • spółki zobowiązanej do zgłoszenia i aktualizacji informacji w CRBR (nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, KRS, NIP)
 • beneficjentów rzeczywistego oraz udziałowców/akcjonariuszy/wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, w tym imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentom rzeczywistym

TERMINY ZGŁOSZENIA:

 • spółki wpisane do KRS od 13 października 2019 roku -> zgłaszają beneficjentów rzeczywistych w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisu do KRS,
 • spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 roku -> zgłaszają beneficjentów rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 roku.

ZGŁOŚ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO


UWAGA !! Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania spółki. Poprawnie zarejestrowane zgłoszenie otrzymuje numer referencyjny. Nadany numer referencyjny należy zapisać w celu odebrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) oraz sprawdzenia zgłoszenia. Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną podaniem nieprawdziwych informacji lub niezgłoszeniem w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia nie ponosi odpowiedzialności.