Rejestr BDO dla podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Brak wpisu do rejestru BDO podlega administracyjnej karze pieniężnej od 5.000 zł do 1.000.000 zł oraz karze wymierzanej przez sąd – kara aresztu lub grzywny.

Od 01 stycznia 2020 roku firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów odbierającemu oraz wystawić karty przekazania odpadów w formie elektronicznej. Papierowa karta odpadów nie będzie już funkcjonowała.

Kto musi być wpisany do rejestru BDO?

Rejestr BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, pojazdy, opony, oleje smarowe, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji unijnych,
 • transportują odpady lub prowadzą działalność w zakresie obrotu odpadami.

UWAGA!! Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe również muszą uzyskać wpis do rejestru dla sklepów i hurtowni, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe. Rejestr ten prowadzą marszałkowie województw na wniosek przedsiębiorcy lub z urzędu.

Kto nie musi mieć wpisu w rejestrze BDO?

Wpisowi do rejestru BDO nie podlegają m.in.:

 • przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady komunalne i objęci są systemem odbioru tych odpadów.

UWAGA!! Odpady powstające w części socjalnej dla pracowników stanowią odpady komunalne.

 • firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, sprzątania, konserwacji lub napraw.

UWAGA!! Jeżeli umowa o świadczenie usług nie stanowi inaczej wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę.

 • firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają odpady wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu,
 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, którzy wykorzystują odpady na własne potrzeby,
 • podmioty, które transportują odpady wytworzone przez siebie,
 • podmioty mające ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmioty prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich.

Sprawdź czy musisz się zarejestrować w BDO


Obowiązek rejestracji w BDO  – do 31 grudnia 2019 roku

Pobierz wniosek i oświadczenie

WAŻNE!! Jeżeli rozpoczynasz działalność i podlegasz wpisowi do BDO musisz uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie cię do rejestru BDO.

UWAGA!! Wniosek należy wypełnić tylko w tych działach, które dotyczą danej branży w jakiej działa przedsiębiorca. Do wniosku trzeba dołączyć:

 • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej – jeżeli przedsiębiorca musi ją zapłacić,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru BDO lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Kto musi wnieść opłatę rejestrową?

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do BDO dla producentów, importerów i unijnych nabywców opakowań oraz przedsiębiorców wprowadzających:

 • sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 • baterie i akumulatory,
 • pojazdy,
 • produkty w opakowaniach (na terytorium kraju),
 • opony (na terytorium kraju),
 • oleje smarowe (na terytorium kraju).

Opłata rejestrowa wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych podmiotów.

UWAGA!! Mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie co najmniej dwa z poniższych warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie < 10 pracowników,
 • przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych za rok obrotowy < 2.000.000 euro,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego < 2.000.000 euro.

WAŻNE!! Opłatę rejestrową trzeba odnawiać co roku, w terminie do końca lutego za dany rok.

 

 Gdzie złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Wniosek należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa właściwego dla siedziby firmy. Możesz to zrobić mailowo, jeżeli masz podpis kwalifikowany albo przez platformę ePUAP:


ZNAJDŹ INSTYTUCJĘ


– wpisz do wyszukiwarki „Urząd Marszałkowski Województwa <Twoje województwo>” lub

– skorzystaj z bezpośredniego linku do strony Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego.

Po wybraniu odpowiedniego urzędu przejdź do „wyślij pismo” i złóż wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Jakie są obowiązki podmiotów wpisanych do rejestru BDO?

Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, marszałek wydaje firmie pisemne zaświadczenie z indywidualnym numerem rejestrowym oraz login i hasło do systemu BDO, gdzie firma będzie prowadziła ewidencję odpadów oraz składała wymagane sprawozdania.

WAŻNE!! Firmy, które podlegają opłacie rejestrowej muszą umieszczać numer rejestrowy na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności na:

 • fakturach VAT,
 • paragonach fiskalnych,
 • umowach kupna-sprzedaży,
 • sprawozdaniach, kartach przekazania i ewidencji odpadów.