Obsługa PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe to instrument dobrowolnego i powszechnego oszczędzania wspierany przez państwo w celu umożliwienia posiadania dodatkowych oszczędności w długim okresie czasu dla wszystkich zatrudnionych. Powszechność oraz solidarne rozłożenie obciążeń i obowiązków, oraz łatwość oszczędzania powoduje, że PPK jest szansą dla zatrudnionych w gromadzeniu dodatkowych środków, a także szansą dla pracodawców wykorzystania PPK jako narzędzia w celu podniesienia poziomu zaufania do przedsiębiorstwa, zwiększenia jego atrakcyjności oraz motywacji zatrudnionych. W ujęciu globalnym gromadzenie oszczędności wzmocni rynek kapitałowy i powinno stać się dodatkowym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074, 1572.

Pracodawca

Obowiązki wynikające z ustawy

art.7 pkt.1 Ustawy o PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, zgodnie z przepisami rozdziału 3, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

art.13 pkt.1 Ustawy o PPK

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

 • Mikroprzedsiębiorcy*, o którym mowa w art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz.646, 1479, 1629, 1633 i 2122), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w art.23 ust.2–przepisy art.23 ust.5 i 6 stosuje się odpowiednio;
 • podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby

mikroprzedsiębiorca* – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pracownik

Uprawnienia wynikające z ustawy

art.23 pkt.1 i 2 Ustawy o PPK

 1. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Do osoby zatrudnionej stosuje się odpowiednio przepisy art.18³ª §1–5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy. Określony w tych przepisach obowiązek równego traktowania dotyczy osoby zatrudnionej także bez względu na to, czy jest ona czy nie jest uczestnikiem PPK.
 2. Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe – nasza oferta obsługi – etapy działań

Pracownicze Plany Kapitałowe – umowa o zarządzanie PPK

art.7 do art.13 Ustawy o PPK

 1. Tryb zawarcia umowy.

Podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa organizacja związkowa, to wybór instytucji finansowej następuje w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Reprezentację taką wyłania się w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową kierując się oceną wynikającą z analizy warunków proponowanych przez instytucje finansowe w zakresie proponowanych warunków zarządzania środkami, ich efektywności w zarządzaniu aktywami, oraz posiadanego doświadczenia. Dokonując wyboru należy się kierować interesem osób zatrudnionych.

 1. Termin zawarcia umowy.

Nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę. Termin ten został określony w art.16 ustawy na dzień nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat na PPK, na podstawie złożonej deklaracji, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.


 

Terminy przejściowe w związku z wejściem w życie ustawy

Wielkość zatrudnienia*
(co najmniej)
Termin przystąpienia do PPK**Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK
(nie później niż do dnia)
25001 lipca 2019 r.25 października 2019 r.
5001 stycznia 2020 r.24 kwietnia 2020 r.
2001 lipca 2020 r.27 października 2020 r.
Pozostali zatrudniający01 stycznia 2021 r.23 kwietnia 2021 r.

*- dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym na dzień przystąpienia do PPK

**- dopiero od tego dnia można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK

 


W ramach oferty usług umożliwiamy zawarcie umowy online z wybranymi instytucjami finansowymi.

       Pracownicze Plany Kapitałowe – Umowa o prowadzenie PPK

art.14 Ustawy o PPK

 1. Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK……..

 

Terminy przejściowe w związku z wejściem w życie ustawy

Wielkość zatrudnienia*
(co najmniej)
Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
(nie później niż do dnia)
25012 listopad 2019 r.
5011 maj 2020 r.
2010 listopad 2020 r.
Pozostali zatrudniający10 maj 2021 r.

*- dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym na dzień przystąpienia do PPK

 


Z programu PPK mogą skorzystać osoby zatrudnione czyli podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tego tytułu na terenie RP. Będą to więc zarówno pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę jak i zleceniobiorcy, którzy ukończyli 18 rok życia, a także członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji. Z PPK mogą też korzystać obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce.

Obowiązki informacyjne względem osób zatrudnionych

Osoba zatrudniona powinna zostać poinformowana przez pracodawcę o:

 • możliwości złożenia przez osobę zatrudnioną, która ukończyła 55 rok życia i nie ukończyła 70 roku życia, wniosku o zawarcie umowy PPK,
 • obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową.

Obowiązki informacyjne względem uczestników PPK

Uczestnik PPK jest natomiast informowany przez podmiot zatrudniający o:

 • obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł ten podmiot zatrudniający (jeżeli uczestnik PPK złożył zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK zawartych przez inne podmioty zatrudniające),
 • możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej (z 2% do nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia brutto),
 • ponownym dokonywaniu wpłat do PPK, jeśli uczestnik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (obowiązek realizowany począwszy od 1 stycznia 2023 r. co 4 lata w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku).

 

W ramach oferty przygotowujemy listę uczestników PPK zgodnie z zapisami ustawy o PPK i przesyłamy ją do wybranej instytucji finansowej. Dla wszystkich osób (poza tymi którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat) zostanie zawarta umowa o prowadzenie PPK.

Po zawarciu obu rodzajów umów (czynność jednorazowa) na podmiocie zatrudniającym spoczywa obowiązek comiesięcznego:

 1. Obliczenia wysokości wpłat, dla których podstawą jest wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK w części finansowanej przez:

 • podmiot zatrudniający – wpłata podstawowa w wysokości 1,5% podstawy. Może też zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% podstawy (wpłata dodatkowa może być zróżnicowana w sposób określony w regulaminie wynagrodzeń lub układzie zbiorowym).
 • zatrudnionego uczestnika PPK – wpłata podstawowa wynosi 2% podstawy, ale nie mniej niż 0,5% podstawy, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% minimalnego wynagrodzenia. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% podstawy.

Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 1. Informowania o dokonanych wpłatach do:

 • Instytucji finansowej
  • Podmiot zatrudniający zawiadamia wybraną instytucję finansową o:
   • złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK,
   • ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, który wcześniej złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a po 4 latach został automatycznie ponownie zapisany do PPK,
  • Przekazuje do Instytucji finansowej składki zarówno podstawowe jak i dodatkowe w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym je obliczono w terminie wypłaty wynagrodzenia.
  • Składa comiesięczne informacje wraz z wpłatą składek o wysokości pobranych wpłat w podziale na wpłaty podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK dla każdego uczestnika osobno.
 • ZUS
  • Podmiot zatrudniający zawiadamia ZUS w raporcie ZUS RCA o wysokości powstającego przychodu podatkowego w związku z sfinansowaniem przez podmiot zatrudniający przekazanych za uczestnika wpłat. Wpłaty te podmiot zatrudniający wykazuje w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA.

Kwota wpłacona przez podmiot zatrudniający na PPK jest dodatkowym przychodem uczestnika zwolnionym z oskładkowania ZUS, ale opodatkowanym podatkiem dochodowym.

Odpowiedzialność karna podmiotu zatrudniającego

 Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wymieniają trzy przypadki niedopełnienia przez pracodawcę obowiązków wynikających z oferowania i utworzenia PPK, wraz z określonymi karami finansowymi.

 1. Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie – kara finansowa w kwocie odpowiadającej 1,5% funduszu wynagrodzeń pracodawcy w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu.
 2. Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w terminie, w tym także: niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w terminie, niezgłoszenie danych przewidzianych ustawą, zgłoszenie nieprawdziwych danych, udzielenie nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia, nieprowadzenie dokumentacji związanej z wpłatami do PPK – kara finansowa w kwocie od 1.000 zł do 1.000.000 zł.
 3. Nakłanianie pracowników do rezygnacji z PPK – kara finansowa w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń pracodawcy w roku.

Korzystając z naszej nowej oferty można uchronić się od odpowiedzialności karnej i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie w Państwa jednostce programu PPK.

Zapraszamy do współpracy.