Faktury korygujące ujmowane w miesiącu ich wystawienia

Od 1 stycznia 2016 roku faktury korygujące wystawione na skutek otrzymania zwrotu towarów, udzielenia rabatów lub zwiększenia ceny, wynikającej z warunków umowy mają być ujęte jako korekta przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów

osiągniętych w tym okresie. Nabywcy, którzy otrzymali fakturę korygującą z tytułu zwrotu towarów, udzielenia rabatów lub zwiększenia ceny, wynikającej z warunków umowy będą mogli dokonywać korekty w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymali fakturę korygującą, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym okresie. Termin ten odnosi się także do dokonywania korekt odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i WNiP, które były przedmiotem faktury korygującej.

Nowe zasady nie mają zastosowania do faktur korygujących wystawianych z powodu błędów rachunkowych lub innej oczywistej pomyłki. Wówczas, należy stosować dotychczasowe przepisy, gdzie fakturę korygującą ujmuje się w okresie rozliczeniowym, w którym wykazano pierwotną fakturę dokumentującą przychód lub koszt uzyskania przychodu. Zmiana przepisów będzie miała zastosowanie dla faktur korygujących przychody i koszty uzyskania przychodów odpowiednio wystawionych lub otrzymanych od 1 stycznia 2016 roku, nawet jeżeli uzyskanie pierwotnego przychodu lub poniesienie kosztu uzyskania przychodów nastąpiło w 2015 roku.*

Rok 2016 bez korekt kosztów od tzw. zatorów płatniczych

Od 1 stycznia 2016 roku zostaną uchylone przepisy Art. 15b updop, nakazujące korygowanie wartość kosztów z transakcji, za które kontrahent nie uregulował zobowiązania w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. Niemniej jednak, wprowadzenie przepisów przejściowych umożliwia podatnikom, którzy dokonali korekt zmniejszających koszty uzyskania przychodu w 2015 roku i zapłacą zaległe zobowiązania kontrahentowi w 2016 roku, dokonać korekty zwiększającej koszty uzyskania przychodu w miesiącu uregulowania zaległych zobowiązań w 2016 roku. **


*- Źródło: Ustawa z dnia 10 września 2015r. o o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, art. 3

**- Źródło: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, art. 3