Czym jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny (JPK) jest zbiorem danych na temat operacji gospodarczych za dany okres, generowanych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport w ustandaryzowanym układzie i formacie do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Przekazywanie JPK może odbywać się za pomocą informatycznych nośników (np. płyta DVD) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem bezpieczeństwa i wiarygodności danych.

Zakres jednolitego pliku kontrolnego (JPK):

Zakres JPK obejmuje siedem struktur:

 1. księgi rachunkowe (JPK_KR),
 2. podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR),
 3. ewidencja przychodów (JPK_EWP),
 4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
 5. faktury VAT (JPK_FA),
 6. wyciągi bankowe (JKP_WB),
 7. dokumenty magazynowe (JPK_MAG).

Ministerstwo Finansów zapowiedziało rozszerzanie istniejących struktur o kolejne elementy tj. paragony, raporty kasowe, dowody związane z rozliczaniem podatku akcyzowego.

Terminy przekazywanie JPK:

Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać JPK:

 1. na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w ramach czynności sprawdzających lub dla potrzeb kontroli skarbowej,
 2. co miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy – w przypadku przekazywania rejestrów zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT).

Terminy obowiązywania obowiązku posługiwania się i przekazywania JPK:

Bezwzględny obowiązek przekazywania JPK dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe za pomocą programów komputerowych. Niewywiązanie się z obowiązku posługiwania się i przekazywania JPK będzie skutkowało odpowiedzialnością karno-skarbową.

 1. Na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej posługiwanie się JPK obowiązuje :
 • od 1 lipca 2016 roku – duże przedsiębiorstwa,
 • od 1 lipca 2018 roku – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 1. Comiesięczne przekazywanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT):
 • od 1 lipca 2016 roku – duże przedsiębiorstwa,
 • od 1 stycznia 2017 roku – małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • od 1 stycznia 2018 roku – mikro przedsiębiorstwa.

Warto w tym miejscu przypomnieć kim jest mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca, żeby móc przygotować się do nadchodzących zmian. W celu zakwalifikowania się do odpowiedniej grupy przedsiębiorców należy brać pod uwagę dane wskazane w tabeli, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych wystąpiły w firmie. Wartości wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego.

Specyfikacja Średnioroczne zatrudnienie   Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych   Suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych
Duży podmiot Co najmniej 250 pracowników oraz Przekracza 50 mln eur lub Przekracza 43 mln eur
Średni podmiot Mniej niż 250 pracowników oraz Nie przekracza 50 mln eur lub Nie przekracza 43 mln eur
Mały podmiot Mniej niż 50 pracowników oraz Nie przekracza 10 mln eur lub Nie przekracza 10 mln eur
Mikro podmiot Mniej niż 10 pracowników oraz Nie przekracza 2 mln eur lub Nie przekracza 2 mln eur

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, art. 4 – 6.
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, art. 104 – 106