Od 01 stycznia 2020 roku podatnicy i płatnicy zobowiązań podatkowych z tytułu CIT, PIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych będą zobowiązani do regulowania bieżących wpłat, zaległości i korekt wynikających z poprzednich okresów rozliczeniowych z ww. podatków na indywidualny rachunek podatkowy.

UWAGA !! Indywidualne konto bankowe nie będzie służyło do regulowania składek ZUS oraz podatków dla gmin (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych).

W celu wygenerowania indywidualnego numeru rachunku podatkowego należy podać identyfikator podatkowy. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, dla pozostałych podmiotów – numer NIP.


WYGENERUJ INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY DO ROZLICZEŃ Z URZĘDEM SKARBOWYM


Indywidualne konto podatkowe będzie służyło jedynie do dokonywania wpłat i identyfikacji podatnika przez US. Rachunek nie będzie zawierał historii wpłat podatników, a zwroty nadpłat podatków będą dokonywane na rachunki bankowe zgłoszone przez podatnika w US.