W celu zastosowania stawki 0% VAT do WDT podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające wywóz towarów do innego kraju UE. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018r. od 01 stycznia 2020 roku obowiązuje domniemanie wywiezienia towarów do innego kraju UE na podstawie posiadania odpowiedniej dokumentacji.

Transport WDT organizowany przez sprzedawcę (lub podmiot trzeci działający na jego rzecz)

Domniemanie wywiezienia towarów do innego kraju UE będzie spełnione, jeżeli sprzedawca będzie posiadał co najmniej:

  • dwa niezależne dowody z grupy I lub,
  • jeden dowód z grupy I i jeden dowód z grupy II.

Transport WDT organizowany przez nabywcę (lub podmiot trzeci działający na jego rzecz)

Domniemanie wywiezienia towarów do innego kraju UE będzie spełnione, jeżeli sprzedawca będzie posiadał co najmniej:

  • pisemne oświadczenie nabywcy (grupa III) potwierdzające, że towary zostały wysłane lub przetransportowane, wskazując państwo UE przeznaczenia towarów oraz,
  • dwa niezależne dowody z grupy I lub,
  • jeden dowód z grupy I i jeden dowód z grupy II.

WAŻNE!! Oświadczenie nabywcy musi zostać dostarczone sprzedawcy do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.

Transport WDT organizowany przez sprzedawcę lub nabywcę własnym środkiem transportu

W przypadku braku dokumentów wymienionych w rozporządzeniu (grupa I i grupa II), sprzedawca powinien zgromadzić inne dowody (grupa IV) potwierdzające wywóz towarów do innego kraju UE, żeby móc zastosować stawkę 0% VAT.

UWAGA!! Organ podatkowy będzie mógł obalić domniemanie wywiezienia towarów do innego kraju UE, jeżeli na podstawie dowodów stwierdzi, że w rzeczywistości towary nie zostały wysłane lub przetransportowane na terytorium innego państwa członkowskiego.

TRANSPORTDokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów
ORGANIZOWANY PRZEZ NABYWCĘORGANIZOWANY  PRZEZ SPRZEDAWCĘGrupa I Grupa II
- Podpisany list przewozowy CMR,
- Konosament,
- Faktura za towarowy przewóz lotniczy,
- Faktura od przewoźnika towarów
- Polisa ubezpieczeniowa dotycząca wysyłki lub transportu towarów,
- Potwierdzenie przelewu zapłaty za wysyłkę lub transport towarów,
- Dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, np. notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa przeznaczenia UE,
- Poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie UE, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim
Grupa III
- Oświadczenie nabywcy zwierające co najmniej:
• datę wystawienia,
• nazwę / imię i nazwisko nabywcy,
• adres nabywcy,
• Ilość i rodzaj towarów (w przypadku dostawy środków transportu – numer identyfikacyjny środków transportu),
• datę i miejsce przybycia towarów,
• Identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.
ORGANIZOWANY WŁASNYM ŚR. TRANSPORTUGrupa IV
- Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
- Dokument zawierający co najmniej:
• dane oraz adres sprzedawcy i nabywcy,
• adres, pod który przewożone są towary,
• ilość i rodzaj towarów,
• potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w innym kraju UE,
• rodzaj oraz numer rejestracyjny pojazdu, którym są wywożone towary lub numer lotu.

UWAGA!! Dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów (grupa I i grupa II) nie mogą być ze sobą sprzeczne oraz muszą być wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem oraz od sprzedawcy i od nabywcy.