Hipotetyczne odsetki – co to takiego?

Hipotetyczne odsetki to szczególna ulga podatkowa dla podatników podatku CIT. Dotyczy tylko tych podatników którzy przeznaczyli zysk spółki na kapitał rezerwowy lub zapasowy albo wnieśli dopłaty do spółki. Ulga ta polega na wyliczeniu hipotetycznych odsetek, które obciążają koszty podatkowe i zmniejszają podatek. Hipotetyczne odsetki są pewnego rodzaju zachętą dla spółek do zwiększania kapitału własnego przedsiębiorstwa. W konsekwencji, mają prowadzić do ograniczania udziału kapitału obcego w strukturze źródeł finansowania firmy.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi?

Z ulgi będą mogły skorzystać spółki, które uchwałą zgromadzenia wspólników podjętą najwcześniej w 2019 roku wniosły dopłaty do kapitału lub zatrzymały w firmie zysk wygenerowany w 2018 roku. Generalnie, hipotetyczne odsetki ujmuje się w kosztach podatkowych w roku, w którym:

 • podjęto uchwałę o przekazaniu zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy albo,
 • uchwalona dopłata wpłynęła na rachunek spółki.

Niemniej jednak, hipotetyczne odsetki ujmuje się po raz pierwszy w kosztach podatkowych 2020 roku. Innymi słowy w 2020 roku można zaliczyć do kosztów podatkowych ulgę za zatrzymany zysk wygenerowany w latach 2018 i 2019. Dodatkowo warto zaznaczyć, że hipotetyczne odsetki obciążają koszty podatkowe w trakcie roku, co wpływa na obniżenie zaliczek na podatek. Ulga przysługuje także w kolejnych dwóch bezpośrednio następujących po sobie latach podatkowych.

W celu skorzystania z ulgi, trzeba jednak spełnić kilka warunków:

 1. dopłaty lub zatrzymany zysk nie mogą być przeznaczone na pokrycie straty bilansowej.
 2. zwrot dopłat lub podział i wypłata zatrzymanego zysku może nastąpić najwcześniej po upływie 3 lat. (licząc od końca roku podatkowego, w którym wniesiono dopłatę lub podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku)
 3. kwota ulgi w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250.000 zł.

UWAGA!! Kiedy należy dokonać korekty naliczonych hipotetycznych odsetek?

 • Gdy warunek nr 2 nie zostanie spełniony i zwrot dopłat lub wypłata zatrzymanego zysku nastąpi przed upływem 3 lat. W tym przypadku należy dokonać zapisu korygującego ulgę, uznając w przychody podatkowe kwotę odliczonych kosztów podatkowych, proporcjonalnie do zwróconej wartości dopłaty lub wypłaconego zysku zatrzymanego. Korekty dokonuje się w roku podatkowym, w którym dokonano zwrotu dopłat lub wypłaty zatrzymanego zysku.
 • Gdy po zastosowaniu ulgi, w kolejnych latach podatkowych powstanie strata bilansowa, która zostanie pokryta kapitałem zapasowym – spółka traci prawo do hipotetycznych odsetek w całości uznając je w przychody podatkowe. Korekty dokonuje się w roku podatkowym powzięcia uchwały o pokryciu straty kapitałem zapasowym.
 • W przypadku przekształcenia spółki – która skorzystała z preferencji – w spółkę niemającą osobowości prawnej albo przejęcia tej spółki w formie połączenia przez przejęcie lub w formie podziału przed upływem 3 lat. (licząc od końca roku podatkowego, w którym wniesiono dopłatę lub podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku). Wówczas, na dzień poprzedzający dzień przejęcia albo przekształcenia ustala się przychód w wysokości odpowiadającej odliczonym wcześniej kosztom podatkowym.

Jak wyliczyć hipotetyczne odsetki?

Wartość hipotetycznych odsetek stanowi kwota równa iloczynowi stopy referencyjnej NBP (obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy) powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty:

 • dopłaty wniesionej do spółki lub,
 • zysku przeznaczonego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

WSKAZÓWKA:

 • stopa referencyjna NBP z dnia 31 grudnia 2019r. wynosi 1,5%.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 15cb ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998 – 2020