Stöd för PPK - anställdas kapitalplaner

PPK - Anställdskapitalplaner är ett instrument för frivillig och universell besparing som stöds av staten för att tillåta ytterligare besparingar på lång sikt för alla anställda. Den universalitet och gemensamma fördelning av bördor och skyldigheter, såväl som den enkla att spara gör PPK till en möjlighet för anställda att samla in ytterligare medel, liksom en möjlighet för arbetsgivare att använda PPK som ett verktyg för att öka förtroendet för företaget, öka dess attraktivitet och motivation för anställda. Globalt sett kommer ackumuleringen av besparingar att stärka kapitalmarknaden och bör bli en ytterligare utvecklingsimpuls för den polska ekonomin.

Rättslig grund - Lag av den 4 oktober 2018 om anställdas kapitalplaner Dz. Of Laws of 2018, artikel 2215, från artikeln 2019 1074, 1572.

arbetsgivare

Skyldigheter som följer av lagen

- Artikel 7 punkt 1 Handlar om PPK

Den anställningsföretag som ingår ett PPK-förvaltningsavtal om det anställer minst en person anställd för vilken den enligt bestämmelserna i kapitel 3 är skyldig att ingå ett kontrakt för att driva PPK.

- Artikel 13 punkt 1 Handlar om PPK

Bestämmelserna i lagen ska inte tillämpas på:

 • Mikroföretagare * som avses i Artikel 7 (1) av lagen av 6 mars 2018 -Företagarnas rätt (Journal of Laws punkterna 646, 1479, 1629, 1633 och 2122), om alla anställda överlämnar deklarationer som avses i arbetsgivaren till arbetsgivaren Artikel 23-przepisy Artikel 23 och 5 ska tillämpas i enlighet med detta;
 • ett anställningsföretag som är en fysisk person som sysselsätter, i den utsträckning som inte är relaterad till den enhetens ekonomiska aktivitet, en fysisk person, i den utsträckning som inte är relaterad till den personens ekonomiska aktivitet

mikroföretagare * - en företagare som under minst ett år av de senaste två budgetåren uppfyllt följande villkor gemensamt:
a) i genomsnitt anställda mindre än 10 anställda på ett år, och
b) uppnådde en årlig nettoomsättning från försäljning av varor, produkter och tjänster och från finansiella transaktioner som inte överstiger 2 miljoner euro i PLN, eller summan av balansräkningen som upprättades i slutet av ett av dessa år inte översteg motsvarande 2 miljoner PLN.

anställd

Rättigheter som följer av lagen

- Artikel 23, punkterna 1 och 2 Handlar om PPK

 1. Deltagande i PPK är frivilligt. Bestämmelserna gäller för den anställde Artikel 18³ª §1-5 av lagen av den 26 juni 1974 -Arbetskod. Likabehandlingsskyldigheten enligt dessa bestämmelser gäller också en anställd, oavsett om han eller hon är PPK-deltagare.
 2. En PPK-deltagare kan välja att göra betalningar till PPK på grundval av en förklaring som lämnats in skriftligen till den anställande enheten. Förklaringen innehåller uppgifter om den anställande enheten och PPK-deltagaren och ett uttalande från PPK-deltagaren om hans kunskap om konsekvenserna av dess inlämnande. Uppsägning från betalning till PPK kräver ingen ändring av PPK-kontraktet.

Medarbetarkapitalplaner - vårt tjänsteerbjudande - handlingsstadier

Medarbetarkapitalplaner - PPK-förvaltningsavtal

- Artiklarna 7 till 13 Handlar om PPK

 1. Avtalsläge.

Den anställande enheten väljer en finansinstitution i samråd med fackföreningen. Om en facklig organisation inte verkar i den anställningsföretag ska valet av finansinstitut göras i samråd med arbetstagarnas representation. En sådan representation framträder på det sätt som antas i en given anställningsföretag. Om en månad före utgången av den period under vilken den anställningsföretag är skyldig att ingå ett PPK-förvaltningsavtal inte nås något avtal, väljer den anställningsföretaget ett finansiellt institut baserat på bedömningen som följer av analysen av de villkor som föreslås av finansinstituten angående de föreslagna villkoren för hantering av resurser, deras effektivitet inom kapitalförvaltning och erfarenhet. Valet måste styras av anställdas intressen.

 1. Datum för slutet av kontraktet.

Senast tio arbetsdagar före dagen då den första anställden är skyldig att ingå avtal. Denna tidsfrist anges i artikel 16 lagen dagen senast den tiode dagen i månaden efter den månad då perioden på 10 månaders anställning löpt ut, såvida inte den anställde förklarar att inte göra betalningar till PPK på grundval av en förklaring innan denna period löper ut eller upphör att vara i förhållande till den anställningsföretag anställd person.


Övergångsfrister i samband med lagens ikraftträdande

Sysselsättningsvolym *
(åtminstone)
Tidsfrist för att gå med i PPK **Datum för ingående av PPK-förvaltningsavtalet
(senast av)
25001 juli 2019.25 oktober 2019
5001 januari 202024 April 2020
2001 juli 2020.27 oktober 2020
Andra arbetsgivare01 januari 202123 April 2021

* - gäller endast anställda i den anställningsföretag som ingick vid PPK

** - Det är först från den dagen som ett PPK-förvaltningsavtal kan ingås


Som en del av tjänsteerbjudandet möjliggör vi ingående av ett onlinekontrakt med utvalda finansinstitut.

Medarbetarkapitalplaner - Kontrakt för att driva PPK

- artikel 14 Lag om PPK

 1. Den anställningsföretag ingår, för och till förmån för personer anställda i den enhet som anställer kontraktet för att driva PPK ......

Övergångsfrister i samband med lagens ikraftträdande

Sysselsättningsvolym *
(åtminstone)
Datum för slutet av PPK-avtalet
(senast av)
25012 november 2019
5011 maj 2020
2010 november 2020
Andra arbetsgivare10 maj 2021

* - gäller endast anställda i den anställningsföretag som ingick vid PPK


PPK-programmet kan användas av anställda som är föremål för obligatorisk pensions- och funktionsförsäkring i detta avseende i Polen. Därför kommer de att inkludera både anställda som är anställda under ett anställningsavtal och entreprenörer som är över 18 år, samt medlemmar i styrelser som erhålls ersättning för att utföra dessa funktioner. Utlänningar som är anställda i Polen kan också använda PPK.

Informationsskyldigheter gentemot anställda

Den anställde ska informeras av arbetsgivaren om:

 • möjligheten för en anställd som är 55 år eller äldre att lämna in en ansökan om att ingå ett PPK-kontrakt,
 • en skyldighet att på dess vägnar lämna in en ansökan om överföring av medel som samlats på hennes PPK-konto som upprätthålls av ett finansinstitut, vars PPK-förvaltningsavtal avslutades av den anställningsföretag, på dess PPK-konto, som hålls av ett annat finansiellt institut.

Informationsskyldigheter gentemot PPK-deltagare

PPK-deltagaren informeras av den anställande enheten om:

 • en skyldighet att på hans vägnar lämna in en ansökan om överföringsbetalning av medel som ackumuleras på hans PPK-konton som hålls av finansiella institut med vilka PPK-kontrakt har ingåtts för hans räkning och för andra anställningsföretag, på hans PPK-konto som upprätthålls av en finansinstitution som ett kontrakt för att driva PPK avslutades av detta anställningsföretag (om PPK-deltagaren lämnade in en arbetsuppgift till arbetsgivaren om avtal som ingåtts för hans räkning för att bedriva PPK som ingåtts av andra anställda enheter),
 • möjligheten att deklarera en ytterligare betalning och möjligheten att minska grundutbetalningen (från 2% till inte mindre än 0,5% av bruttobetalningen),
 • återbetalning av betalningar till PPK, om deltagaren lämnade in en förklaring om avgång från att göra betalningar till PPK (skyldighet uppfylld från 1 januari 2023 var fjärde år senast den februari i ett visst år).

Som en del av erbjudandet utarbetar vi en lista över PPK-deltagare i enlighet med bestämmelserna i PPK-lagen och skickar den till en utvald finansinstitution. Ett PPK-avtal kommer att ingås för alla personer (utom de som har lämnat in en förklaring om avgång från att göra betalningar).

Efter att ha ingått båda typerna av kontrakt (engångsaktivitet) har den anställningsföretag en månatlig skyldighet:

 1. Beräkna betalningsbeloppet, för vilken grunden är bidragsbeloppet för en PPK-deltagares pensions- och funktionsförsäkring i den del som finansieras av:

 • anställningsföretag - grundbetalning på 1,5% av basen. Han kan också i PPK-förvaltningsavtalet förklara en ytterligare betalning på upp till 2,5% av basen (tilläggsbetalningen kan differentieras på det sätt som anges i ersättningsreglerna eller kollektivavtalet).
 • anställd PPK-deltagare - Grundbetalningen är 2% av basen, men inte mindre än 0,5% av basen, om PPK-deltagarens ersättning erhållen från olika källor under en viss månad inte överstiger det belopp som motsvarar 120% av minimilönen. En PPK-deltagare kan deklarera en ytterligare betalning på upp till 2% av basen.

Betalningar beräknas och samlas in när lönen betalas ut.

 1. Information om betalningar till:

 • Finansiell institution
  • Den anställningsföretag meddelar den valda finansinstitutionen om:
   • PPK-deltagaren lämnar in en förklaring om avgång från betalningar till PPK,
   • återbetala betalningar för en PPK-deltagare som tidigare lämnade in en förklaring om avgång från att göra betalningar till PPK, och efter fyra år automatiskt återinregistrerades i PPK,
  • Den överför till finansinstitutionen både grundläggande och ytterligare bidrag senast den 15: e dagen i nästa månad efter den månad då de beräknades på betalningsdatumet.
  • Den lämnar in månadsvis information tillsammans med betalningen av bidrag om det insamlade beloppet, uppdelat i bidrag från den anställningsgivande enheten och PPK-deltagaren för varje deltagare separat.
 • ZUS
  • Den anställande enheten underrättar socialförsäkringsinstitutionen i ZUS RCA-rapporten om det skatteintäkt som uppstår i samband med den arbetsgivande enhetens finansiering av betalningar som gjorts för en deltagare. Den anställningsföretag visar dessa betalningar i ZUS RCA personliga månadsrapport.

Det belopp som den anställande enheten betalar för PPK är en extra inkomst för deltagaren som är undantagen från ZUS-bidrag, men beskattas med inkomstskatt.

Odpowiedzialność den anställningsföretagets kriminella enhet

Bestämmelserna i lagen om anställdskapitalplaner listar tre fall av arbetsgivarens underlåtenhet att uppfylla de skyldigheter som följer av erbjudandet och upprättandet av PPK, tillsammans med specifika ekonomiska påföljder.

 1. Underlåtenhet att ingå ett PPK-förvaltningsavtal i tid - en ekonomisk sanktion till ett belopp motsvarande 1,5% av arbetsgivarens ersättningsfond under räkenskapsåret före lagen.
 2. Underlåtenhet att ingå ett avtal om att driva PPK i tid, inklusive: underlåtenhet att göra betalningar till PPK i tid, underlåtenhet att rapportera uppgifter som föreskrivs i lagen, rapportera falska uppgifter, tillhandahålla falska förklaringar eller vägran att lämna dem, inte hålla dokumentation relaterad till betalningar till PPK - ekonomisk sanktion i beloppet från 1.000 1.000.000 PLN till XNUMX XNUMX XNUMX.
 3. Uppmuntra anställda att avgå från PPK - en ekonomisk straff på 1,5% av arbetsgivarens ersättningsfond under året.

med hjälp av vårt nya erbjudande Du kan skydda dig mot straffrättsligt ansvar och säkerställa att PPK-programmet fungerar korrekt i din enhet.

Vi inbjuder dig till samarbete.