Skattegränser för 2020

Skattegränser för 2020 bestämmer statusen för en liten skattebetalare för CIT / PIT och moms.

SKATTGRÄNSER 2020LITEN SKATTBETALNINGSTATUS FÖR CIT / PIT MÅL 2020SMÅ SKATTBETALINGSSTATUS FÖR MOMSMÅL 2020
VÄRDE FÖR FÖRSÄLJNING MED MOMS 2019
(kurs från 1 oktober 2019
i rondellen upp till 1.000 XNUMX PLN)
upp till 2.000.000 XNUMX XNUMX euro
(8.747.000 XNUMX XNUMX PLN)
upp till 1.200.000 XNUMX XNUMX euro
(5.248.000 XNUMX XNUMX PLN) *
ENLIGT KUDDNING
(växelkurs från 1 oktober 2019 i rondeller till 1.000 XNUMX PLN)
upp till 50.000 XNUMX XNUMX euro
(219.000 XNUMX XNUMX PLN)
-
CIT RATE9%-

*) Skattebetalaren som driver ett mäklareföretag, förvaltar investeringsfonder, är agent, entreprenör eller annan person som tillhandahåller tjänster av liknande karaktär (med undantag för en provision) kommer att få status som en liten skattebetalare när Provisionsbelopp med moms (eller annan form av bruttolön) för tjänster som levererades under 2019. kommer inte att överstiga 45.000 XNUMX euro (växelkurs från 1 oktober 2019, avrundad till 1.000 XNUMX PLN -> 197.000 PLN).

Skattgränser - statusen som en liten skattebetalare för CIT / PIT-syften berättigar till:

 • engångsavskrivningar på anläggningstillgångar som ingår i grupp 3-8 KŚT, exklusive personbilar. Engångsavskrivningen görs under det skatteår då dessa tillgångar infördes i anläggningstillgångaregistret. Det totala värdet på engångsavskrivningar får inte överskrida gränsen på 2020 219.000,00 PLN XNUMX.
 • tillämpa den föredragna CIT-kursen = 9%.

Skattgränser - sliten skattebetalares pappa för momsändamål berättigar till:

Balansräkningar för 2020

Skyldigheten att föra bokföring gäller:

 • enheter som är skyldiga att hålla bokföringsböcker på grund av deras juridiska form,
 • fysiska personer, civila partnerskap mellan fysiska personer, civila partnerskap mellan fysiska personer och företag i tur och ordning, partnerskap mellan fysiska personer, partnerföretag, företag i nedgång - som har uppnått eller överskridit intäktsgränsen under föregående budgetår.
GRÄNSERÅTGÄRD FÖR ATT GÖRA KONTOBOKER 2020
Intäkter 2019 **
(kurs från 1 oktober 2019)
minst 2.000.000 XNUMX XNUMX euro
(8.746.800,00 XNUMX XNUMX PLN)
**)
- för skattebetalare som genomför KPiRR 2019 - bör värdet antas intäkter från affärsverksamhet i enlighet med Artikel 14 i PDOF-lagen,
- för skattebetalare som verkar under 2019. bokföringsböcker - ett av de högre värdena bör användas rörelseresultat fast i enlighet med lagen om PDOF oraz intäkter från försäljning av produkter och varor samt intäkter från finansiell verksamhet fast enligt UoR (utan andra rörelseintäkter).

Skyldigheten att granska finansiella rapporter gäller för:

 • enheter bokstavligen listade i Art. 64 § 1 i lagen,
 • andra enheter (främst aktiebolag, allmänna partnerskap, partnerskap, aktiebolag, civila partnerskap och företag av fysiska personer), som för föregående budgetårsom rapporten har upprättats för har träffat minst två av följande villkor:
  • nettointäkter från försäljning av varor och produkter och finansiella transaktioner för budgetåret ≥ 5.000.000 XNUMX XNUMX EUR,
  • totala tillgångar i slutet av verksamhetsåret ≥ 500.000 XNUMX euro,
  • genomsnittlig årlig anställning i heltidsanställning ≥ 50 personer.

FINANSIERINGSÖVERSIKTIntäkter från nettoförsäljningSumman av balansräkningenMEDJÄLLSÅR ANSTÄLLNING
I konvertering
Heltid
2019 ÅR
(kurs från 31 december 2018)
MINST 21.500.000 PLNMINST 10.750.000 PLNMINST 50 FOLK
2020 ÅR
(kurs från 31 december 2019)
MINST 21.292.500 PLNMINST 10.646.250 PLNMINST 50 FOLK

Förenklingar i bokföring avser:

 • enheter som för föregående budgetårsom rapporten har upprättats för har träffat minst två av följande villkor:
  • nettointäkter från försäljning av varor och produkter för räkenskapsåret <51.000.000 PLN,
  • totala tillgångar i slutet av budgetåret <25.500.000 XNUMX XNUMX PLN,
  • genomsnittlig årlig anställning i heltidsarbete <50 personer.
Typ av förenkling:
• avvikelse från föreskrifter Art. 3 klausul 4 och 5 i lagen, dvs klassificering av hyreskontrakt enligt principerna som anges i skattereglerna (Art. 3 klausul 6 UoR),
• förenklade regler för beräkning av kostnaden för tillverkning av produkter, dvs fastställande av kostnaden för tillverkning av produkter utan att ta hänsyn till kapacitetsutnyttjandet (produktionskostnaden som fastställs på detta sätt kan inte vara högre än realiseringspriset)Art. 28 avsnitt 4a i lagen),
• avsaknad av bestämmelserna i finansministeriets förordningar av den 12 december 2001. om detaljerade redovisningsprinciper, värderingsmetoder, upplysningens omfattning och presentation av finansiella instrument (Art. 28b stycket 1 UR),
• avstå från att fastställa uppskjutna skattefordringar och reserver (Art. 37 klausul 10 UoR).

 • mikroenheter, små enheter, icke-statliga organisationer (inklusive stiftelser och föreningar) inom fastställda gränser som ger dem rätt att använda förenklingar i bokföring, uTOM: aktiebolag, aktiebolag med begränsat aktiebolag, allmänna partnerskap eller aktiebolag, vars samtliga partners har obegränsatdpowiedzialność är kapitalföretag, begränsade aktiebolag eller företag från andra länder med en liknande juridisk form som dessa företag

Typ av förenkling:
• överge skapandet av avsättningar för skulder och nedskrivningar av tillgångar (Art. 7 artiklar 2b i lagen),
• tillämpa skatteregler för balansändamål inom avskrivning av anläggningstillgångar och CCI (Art. 32 avsnitt 7 oraz Art. 33 klausul 1 UoR),
• enhets underlåtenhet att göra upplupna avgifter för framtida anställdas förmåner, inklusive pensionsförmåner (Art. 39 klausul 6 UoR).

Mikroenheterna är:

 • kommersiella företag, civilrättsliga partnerskap och filialer av utländska företagare under budgetåretför vilken bokslutet upprättas och året före detta budgetår har träffat minst två av följande tre villkor:
 • nettointäkter från försäljning av varor och produkter för räkenskapsåret <3.000.000 PLN,
 • totala tillgångar i slutet av budgetåret <1.500.000 XNUMX XNUMX PLN,
 • genomsnittlig årlig anställning i heltidsarbete <10 personer.
 • enheter som är skyldiga att hålla bokföringsböcker till följd av att uppnå eller överskrida intäktsgränsen under föregående rapporteringsår, som i förra budgetåret genererade intäkter från försäljning av produkter och varor samt finansiella transaktioner i intervallet 2.000.000 3.000.000 XNUMX - XNUMX XNUMX XNUMX euro (kurs från 31.12.2019 -> 8.517.000 - 12.775.500 PLN)
 • enheter som frivilligt förvarar bokföringsböcker,
 • fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, handelskamrar, representativa kontor för utländska företagare, socio-professionella organisationer för jordbrukare, professionella självstyreorganisationer, hantverks självstyreorganisationer och det polska motorförsäkringsbyrån,
 • företag som försämrar sin verksamhet om de var mikroenheter dagen före boendets öppningsdag.

Små enheter är:

 • kommersiella företag, civilrättsliga partnerskap och filialer av utländska företagare under budgetåretför vilken bokslutet upprättas och året före detta budgetår har träffat minst två av följande tre villkor:
 • nettointäkter från försäljning av varor och produkter för räkenskapsåret <51.000.000 PLN,
 • totala tillgångar i slutet av budgetåret <25.500.000 XNUMX XNUMX PLN,
 • genomsnittlig årlig anställning i heltidsarbete <50 personer.
 • enheter som frivilligt förvarar bokföringsböcker,
 • företag i rad arbetar om de var små enheter dagen före arvsöppningen.

OBS !! För att få statusen som en mikro / liten enhet måste företagets chef fatta beslut genom en resolution om upprättandet av en förenklad finansiell redovisning enligt bilaga 4 eller 5 till lagen. Upplösningen kan skrivas ned på villkorade villkor, dvs företaget kommer att utarbeta årsbokslut med förenklingar för mikro / små enheter, förutsatt att villkoren som anges i art. 3 klausul 1a eller art. 3 § 1c i lagen. Antagande av en resolution i denna form under innevarande budgetår kommer att vara bindande för företaget med avseende på bokslutet för innevarande år och följande år. Förenklingar kan endast användas om de inte påverkar presentationen av fastigheten och den finansiella situationen och det ekonomiska resultatet på ett rättvist och tydligt sätt negativt. En enhet kommer att förlora sin status som en mikro / liten enhet om den överskrider trösklarna för mikro eller små enheter två år i rad.